Ministerstwo odpowiada na akcję WYKUP TBS

Otrzymaliśmy od Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odpowiedź na przesłaną w lutym petycję dotyczącą wykupu na własność mieszkań TBS. W artykule publikujemy pełną treść korespondencji.

Pismo nie wnosi nic szczególnego do naszej inicjatywy, właściwie takiej odpowiedzi spodziewaliśmy się od strony rządowej. Pan Orłowski zapewnia nas, że wykup mieszkań TBS ma się świetnie od czasu wprowadzenia nowelizacji ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w 2011 r. Ponadto informuje, że to Towarzystwa Budownictwa Społecznego spłacają kredyty w BGK a nie najemcy mieszkań. Rzeczywiście tak jest, tylko skąd TBS-y mają pieniądze na spłatę, jak nie od najemców?

Pełna treść korespondencji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 lutego 2016 r, w sprawie funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255), uprzejmie informuję że możliwość wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu preferencyjnego kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, a po likwidacji Funduszu w oparciu o pozostałe wnioski złożone w BGK do dnia 30 września 2009 r. włącznie, została wprowadzona ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1180). O możliwości podjęcia działań związanych ze sprzedażą mieszkań wybudowanych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego świadczy realizacja tej procedury chociażby przez te spółdzielnie mieszkaniowe, które złożyły w Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski o ustalenie wysokości zadłużenia na wyodrębniany lokal mieszkalny (wg stanu na koniec 2014 r. wpłynęło 346 wniosków).

W przypadku zasobów towarzystw budownictwa społecznego, zgodnie z art. 33f ust. 1 ustawy o niektórych formach (…), cena wyodrębnianego lokalu mieszkalnego powinna uwzględniać pokrycie wszystkich zobowiązań przypadających na lokal, w szczególności spłatę odpowiedniej części zadłużenia kredytowego towarzystwa wraz z odsetkami oraz spłatę przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie nominalnej, oraz koszty wyceny nieruchomości. W tym kontekście – odnosząc się do wyrażonych zastrzeżeń dotyczących wykluczenia pewnych grup najemców, którzy pomimo płacenia przez lata wysokich czynszów, z których spłacane są kredyty na zaciągnięte na budowę wynajmowanych przez nich mieszkań, nie mogą nabyć tych lokali na własność – podkreślić należy, że najemca lokalu nie jest stroną umowy kredytowej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Kredytowego. Kredytobiorcą jest towarzystwo: tym samym to tbs, a nie najemca lokalu, spłaca zobowiązanie kredytowe względem BGK.

Należy ponadto zauważyć, że możliwością wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przy pomocy wsparcia ze środków budżetowych w stosunku do lokali wybudowanych na podstawie wniosków złożonych w BGK do dnia 30 września 2009 r. ustawodawca nie objął wszystkich zasobów, ograniczając ją wyłącznie do mieszkań wybudowanych częściowo ze środków partycypanta, jak również uzależniając rozpoczęcie takiego procesu – jak już zostało wspomniane – od decyzji właścicielskiej samego tbs. Należy mieć na uwadze, że rozdział 4b ustawy o niektórych formach (…), określający zasady wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych na wynajem wybudowanych przez towarzystwa lub spółdzielnie mieszkaniowe, nie miał na celu uruchomienia bezwarunkowej prywatyzacji mieszkań społecznych czynszowych. Mieszkania wybudowane w ramach programu społecznego budownictwa czynszowego, wprowadzonego w połowie lat 90-tych, zgodnie z wolą ustawodawcy miały zwiększać zasób lokali mieszkalnych, użytkowanych docelowo na zasadach najmu i adresowanych do osób o ograniczonych dochodach. Taki charakter społecznego budownictwa czynszowego zapewniały od początku programu rozwiązania ustawowe, w tym m.in. limitowany ustawą czynsz, okresowa weryfikacja dochodów oraz bezwzględny zakaz przekształceń obowiązujący do 2011 r.

Jednocześnie informuję, że w dniu 8 listopada 2014 r. został wniesiony do Sejmu RP senacki projekt ustawy zmieniający ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3091). Projektowane w ramach tej inicjatywy zmiany dotyczą jednak wyłącznie sprzedaży wybudowanych przy udziale kredytu z KFM spółdzielczych mieszkań lokatorskich i mają co do zasady charakter doprecyzowujący. Ostateczny kształt zawartych w projekcie regulacji będzie uzależniony od efektu dalszych prac parlamentarnych.

Rate this post

1 Komentarz do Ministerstwo odpowiada na akcję WYKUP TBS

  1. WIELKA PROŚBA!!!

    Czy można by artykuły na tym portalu opatrywać datą? Bo nie wiem czy czytam coś aktualnego czy sprzed 10 lat a to ma „lekkie” znaczenie.

    Pozdrawiam
    lokator TBS

Komentowanie jest wyłączone.