Mieszkanie w TBS od zaraz!

Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Sączu oferuje możliwość uzyskania mieszkania poprzez 30% wpłatę partycypacji w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego, budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Błonia w Nowym Sączu. Pozostałe koszty w wysokości 70% kosztów przedsięwzięcia, finansowane będą przez Spółkę kredytem udzielonym Towarzystwu przez Bank Komercyjny wybrany w postępowaniu przetargowym.

Orientacyjna cena 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi 3 500zł. Ostateczna cena zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości po rozstrzygnięciu przez Spółkę postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Sądeckie TBS posiada dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę, jest właścicielem terenu.

Budynki wyposażone będą we wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne: wodno – kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralne ogrzewanie i ciepła woda (piece gazowe dwufunkcyjne), domofonową, telefoniczną, telewizyjną i internet. Przewidziano indywidualne opomiarowanie wszystkich mediów.

Opis mieszkań

Projektowe wielkości lokali:
– mieszkanie o powierzchni od 42 m2 – 47 m2 – 1 pokój
– mieszkanie o powierzchni od 44 m2 – 55 m2 – 2 pokoje
– mieszkanie o powierzchni od 56 m2 – 64 m2 – 3 pokoje

Lokale mieszkalne budowane są pod klucz:
– wykończenie mieszkań: tynki gipsowe, malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym,
– posadzki: podłogi w pokojach wykonane z paneli podłogowych.

Wyposażenie mieszkań w urządzenia:
– Kuchnia: piekarnik elektryczny, zlewozmywak dwukomorowy z baterią, przyłącze zmywarki elektrycznej
– Łazienka: wanna, umywalka, muszla ustępowa, baterie
– Ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody piecem gazowym dwufunkcyjnym z komorą zamkniętą ze sterownikiem pogodowym temperatury.

Dla kogo mieszkania

Ofertę kierowana jest do:
– osób fizycznych,
– pracodawców, działających w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników,
– osób prawnych mających interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby fizyczne.

W zamian za 30 % partycypację w kosztach budowy STBS Sp. z o.o. w Nowym Sączu zawrze umowy najmu ze wskazanymi przez Partycypujących osobami fizycznymi, z chwilą zakończenia budowy i przekazania budynków do użytkowania. Umowy o partycypację mogą być cedowane przez osoby prawne lub pracodawców na Najemców, po podpisaniu umów najmu.

Partycypacja w kosztach budowy

Kwotę partycypacji w wysokości 30 % kosztów inwestycji (30% z 3.500 zł. = 1.050zł./m2), proporcjonalnie do wielkości wybranego lokalu, wpłaca partycypant w ustalonych terminach.

Partycypacja

 

Kaucja zabezpieczająca

Przed zasiedleniem najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Kaucja zabezpieczająca ustalana jest w wysokości 8 – krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 249 poz. 1833 z 2006 roku).

Przed podpisaniem umowy najmu z osobą fizyczną wskazaną przez partycypującego, przyszły najemca zobowiązany będzie wypełnić wniosek o najem lokalu mieszkalnego w którym przedłoży deklarację o dochodach potwierdzającą sytuację finansową jego gospodarstwa domowego.

Czynsz i inne opłaty

Stawka czynszu zostanie podana po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na udzielenie kredytu Spółce przez Bank komercyjny i będzie wynosić do 4% wysokości wskaźnika odtworzeniowego podawanego do publicznej wiadomości w obwieszczeniu wojewody małopolskiego. Do czynszu najemcy lokalu mieszkalnego będą doliczane opłaty związane z dostawą mediów: woda, wywóz śmieci. Średni koszt utrzymania mieszkania uzależniony jest od powierzchni mieszkania i liczebności rodzin.

Najemca pokrywa koszty dostawy energii elektrycznej, gazu i innych opłat ich dostawcom na podstawie wystawionych oddzielnych faktur.

Najemca może zrealizować książeczkę mieszkaniową na partycypację lub po wpłacie kaucji i podpisaniu umowy najmu. Kaucja musi przekraczać 3% wartości odtworzeniowej lokalu obowiązującej na dzień dokonania wpłaty.

Warunkiem wypłaty premii gwarancyjnej jest złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej wniosku o jej likwidację i wypłatę premii gwarancyjnej w terminie 90 dni od dnia dokonania wpłaty kaucji. Zarząd Spółki wystawi wnioskodawcy stosowne oświadczenie o zawarciu ze Spółką przez wnioskodawcę umowę partycypacyjną.

Osiedle Błonia Nowy Sącz
Wizualizacja budynków na Osiedlu Błonia w Nowym Sączu

W chwili obecnej prowadzone są zapisy i przyjmowane wnioski o najem oraz podpisywane umowy o partycypacje w kosztach budowy. Termin oddania mieszkań do zasiedlenia planowany jest wrzesień – październik 2013 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Spółki w godz od 07:00 do 15:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

Sądeckie TBS
ul. 29 Listopada 16A,
33-300 Nowy Sącz
tel. (0-18) 540 11 70, 540 11 80
fax 447 05 62

Rate this post