Kraków przyjmuje wnioski na mieszkania TBS

Do końca listopada 2013 r. Gmina Miejska Kraków przyjmuje wnioski od osób zainteresowanych wynajmem mieszkań stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego. Osoby te muszą spełnić określone warunki.

Uprawnionymi do starania się o lokal z zasobów TBS są osoby spełniające kryteria określone w zarządzeniu Nr 2406/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego, wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków (z późn zm.). Są to osoby, które:

a) jednocześnie zamieszkują i są zameldowane na pobyt stały w lokalu położonym w Krakowie, w którym powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na osobę jest mniejsza niż 5 m kw.;

b) są pozbawione możliwości zamieszkiwania w lokalu, w którym są zameldowane na pobyt stały. Przez brak możliwości zamieszkiwania w lokalu w którym wnioskodawca jest zameldowany na pobyt stały należy rozumieć wyłącznie sytuacje:

  • występowania przemocy w rodzinie, której ofiarą jest wnioskodawca lub osoby objęte wnioskiem, potwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądowym,
  • eksmisji z lokalu bez prawa do lokalu socjalnego orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną,
  • zamieszkiwania w lokalu, który zgodnie z jego podstawową funkcją nie może służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

c) są osobami bezdomnymi, tj. osobami nie posiadającymi zameldowania na pobyt stały oraz pobyt czasowy.

d) utraciły tytuł prawny do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), tj. w terminie trzyletnim.

e) utraciły tytuł prawny do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001l r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), tj. z uwagi na zwłokę w zapłacie czynszu.

f) są najemcami lokali, które nie spełniają warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

g) są wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

h) zamieszkujące w budynkach hoteli pracowniczych (np. hotele asystenckie, hotele pielęgniarskie) położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków na podstawie obowiązującego tytułu prawnego;

i) dokumentujące ukończenie krakowskich szkół w ostatnich 15 latach poprzedzających złożenie wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu w zasobach TBS i spełniające łącznie następujące przesłanki:

  • nie posiadają na terenie Gminy Miejskiej Kraków tytułu własności do lokalu, budynku lub innej nieruchomości stanowiącej podstawę do zaspokojenia potrzeb we własnym zakresie,
  • nie posiadają stałego zameldowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
  • są zatrudnione na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

j) osiągnęły średni miesięczny dochód netto przekraczający kwoty:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 1.662,30 zł (200% najniższej emerytury)
  • gospodarstwo dwuosobowe – 1.454,51 zł (175% najniższej emerytury)
  • gospodarstwo wieloosobowe – 1.246,72 zł (150% najniższej emerytury)

Gmina Miejska Kraków w ramach umów o partycypację w kosztach budowy lokali, nabyła prawo do kierowania wytypowanych osób do zawarcia umów najmu. W ramach ww. umów w latach 1998 – 2004 wybudowano 933 lokale mieszkalne. Wynajmowane są wyłącznie mieszkania pozyskane z tzw. naturalnego ruchu ludności (tj. opuszczone przez byłego najemcę wskutek np. rozwiązania umowy, zgonu, eksmisji itd.). Mieszkania te są wynajmowane wyłącznie na podstawie umów najmu zawartych na czas nieokreślony. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłacenie przez osoby kierowane kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a – Punkt Obsługi Mieszkańców.

Zobacz także: Mieszkanie z TBS, czy na kredyt?

Rate this post