Wyższe czynsze dla wszystkich

#3145

Anonim

Cytat z projektu założeń do ustawy …

„W związku z projektowanymi rozwiązaniami zmieniającymi ustawę z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
których celem jest zapewnienie właścicielom publicznych zasobów mieszkaniowych
(oraz zasobów pełniących funkcję publicznych zasobów mieszkaniowych) odpowiedniej elastyczności
w określaniu stawek czynszu przy uwzględnieniu faktu, że czynsze mają pokrywać
faktyczne koszty związane z utrzymaniem lokali, proponuje się skreślenie art. 28 ustawy o
niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

W wyniku uchylenia przepisu, czynsze w zasobach towarzystw budownictwa społecznego ustalane byłyby zgodnie z regułami
obowiązującymi w ustawie o ochronie praw lokatorów (…), a co za tym idzie nie obowiązywałoby
dotychczasowe ograniczenie wysokości czynszu (4% wartości odtworzeniowej
za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego).

W przepisach przejściowych zawarta zostałaby natomiast regulacja, zgodnie z którą w stosunku do umów zawartych przed dniem
wejścia w życie projektowanych przepisów, zachowane zostałyby obecne reguły ustalania
czynszu, stosownie do art. 28 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
w aktualnym brzmieniu.

Nowe uregulowania w tym zakresie będą mogły być stosowane po odpowiedniej zmianie umowy najmu, zaś obligatoryjnie w sytuacji zmiany najemcy lokalu mieszkalnego.”