quba

#3502

Anonim

Dz.U. 1995 Nr 133 poz. 654
USTAWA
z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

art. 30
….
3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypa-dającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towa-rzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkal-nego.
……
5. W razie:
1) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, to-warzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowie-dzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzysta-nie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,

Nie wiem czy istnieje jakaś forma odwołania się od tej decyzji, nie wiem na ile „skłamaliście” w deklaracji i czy wasz dochód nie przewyższa dochodu przewidzianego w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Proponował bym sprawę próbować załatwić polubownie a pewnie nie będzie to proste poprzez art. 30 ust 4:
Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana, na żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

Bo tylko takie dochody musicie wykazać. Ja nie widzę innej opcji. Z podaniem polecał bym wnieść o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu bo to następuje tylko na wniosek.