partycypacja

#2166

Anonim

Zgodnie z:

Art. 29. (52) 1. Pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a także osoby prawne mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań.
2. Pracodawcy, a także inne osoby, które zawarły z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań, mogą bez zgody towarzystwa dokonywać cesji uprawnień i obowiązków wynikających z tych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców.
partycypację można swobodnie cedować. Proszę pamiętać, że partycypacja to finansowe uczestnictwo w inwestycji. W Pana przypadku strony cesji przenoszą swoje prawa w takiej postaci jakiej jest zapisana umowa partycypacji. Cesjonariusz nabędzie prawa przysługujące dotychczas Pana osobie. Pan jako cesjonariusz partycypacji tzw zwrotnej wstępuje w prawa dotychczasowego partycypanta. Domyślam się, że ten partycypant może być najemcą, jeżeli spełnia ustawowe wymagania. Oznacza to, że po dokonanej cesji, powinien Pan okazać umowę cesji oraz zaświadczenia potwierdzające możliwość stania się najemcą. Ważne, aby dotychczasowy najemca rozwiązał umowę najmu i dokonał wymeldowania. Wtedy pozostaje uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu lokalu.