odp

#3499

Anonim

walczyć możecie tylko o legalizację wodomierzy czyli:
Jeżeli wodomierz przypisany do waszego lokalu jest po legalizacji to przypomniec/nakazać TBSowi wymianę (opłacacie to w stawce bazowej czynszu), w tym przypadku czasami lepiej płacić ze wskazania niż z normy przewidującej średnie zużycie w wysokości wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, które waha się w granicach od 2,4 – 5,4 m3 na osobę na miesiąc,
Jeżeli wodomierz główny jest po legalizacji napisać do TBS i nie płacić ubytków a TBS powinien wystosować pismo do przedsiębiorstwa zaopatrującego Was w wodę o tej samej treści oraz o wymianę wodomierza.
Wszystkich informacji powinni Wam udzielić w TBSie. Jeżeli ubytki sięgają w granicach większych niż 13% wnosić o pisemne wyjaśnienie z powołaniem na przepis Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1513) gdzie błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych i wynoszą w pomocniczym zakresie pomiarowym ± 10%.
W przypadku obciążenia proporcjonalnego do zużycia nie ma problemu w określeniu procentu ubytków (ubytki / zużycie za dany okres) jednakże przy obciążeniu osobowym czy od metra nie ma innej opcji jak zwrócenie się na piśmie.