odp

#5930

Anonim

Zagłębiłem się w temat i niestety muszę zmienić zdanie co do powyższej wypowiedzi.
Art. 30 ust. 7 stwierdza, że „w sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez składających deklarację przechowywane w celu udostępnienia na żądanie towarzystwa, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm. 7)) dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych.”

Odwołując się do art. 9 ww. ustawy znajdujemy odwołanie do rozporządzenia z 28.12.2001 w sprawie dodatków mieszkaniowych, które zawiera załączniki określające sposób deklarowania dochodów.
Na to nieszczęście są takie same jak dostałeś.
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011561817&type=2

Mając na uwadze zapis art. 30 ust. 3 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, co najmniej we wniosku powinien zostać zmieniony okres 3 miesięczny na roczny.

W związku z tym, ze ja też należę do buntowników, źródła dochodu bym nie podał a załączył rozliczenie podatku za ubiegły rok, wszystkich zamieszkujących za wczasu na podstawie ust. 4 ww. art.
„Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana, na żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.”