odp

#5123

Anonim

USTAWA
z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności1)

Art. 27. 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Art. 25. 1. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Nie ma. Możesz się zameldować na kolejne 3 lata czasowo. Tak na prawdę mało kto obowiązku meldunkowego przestrzega. Ludzie pilnują tylko, żeby rozliczyć się we właściwym urzędzie skarbowym. Meldunek mieli wycofać całkowicie i do tego będą zmierzać.
Spisy meldunkowe będą tworzone tylko na potrzeby wyborów.