odp

#4558

Anonim

Swoją drogą pewnie nie jedno pismo o uprzątnięciu dostałaś – tak zakładam.
Można było by to uznać za jakieś uchylanie się od obowiązku ale na tej podstawie eksmitować to się nie da.

USTAWA
z dnia 26 października 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Art. 30.
5. W razie:
1) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, to-warzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowie-dzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzysta-nie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana;
2) gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 3, lub wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w ust. 1 pkt 2, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu; w takich przypadkach nie stosuje się art. 28 ust. 2.
6. Przepis ust. 5 pkt 2 stosuje się odpowiednio, gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

Art. 33.
W sprawach nieuregulowanych w rozdziale 4 ustawy stosuje się odpowiednio prze-pisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego o najmie.