Reply To: Czy TBS może wypowiedzieć umowę?

#25285

Iwona

Zmiany brzmienia ust. 5c w art. 30 ustawy (w skrócie o TBS) dokonała nowelizacja z 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1442).
Natomiast samą instytucję wypowiedzenia umowy najmu ze względu na wysokość dochodów (czyli dodanie ust. 5c w art. 30) wprowadziła nowelizacja z 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1582, ze zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej nowelizacji, do umów najmu zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
Ust. 2. W przypadku umów najmu lokalu mieszkalnego zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, przyjmuje się na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wydanego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.