Reply To: Dziedziczenie mieszkania komunalnego

#21037

Kocurek

Najem nigdy nie był i nie jest dziedziczny! Jako spadkobierca dziedziczysz jedynie wierzytelność z kaucji, którą wpłaciła mama. Wydaje się, że jako córka najemcy, zamieszkująca z nim stale do chwili śmierci, masz prawo do wstąpienia po jego śmierci w stosunek najmu. Zamiast artykułów prasowych, lepiej polegać na przepisach, w tym przypadku art. 691 kc:
Art. 691 KC § 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

§ 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały.

§ 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego.

Pozdrawiam!