Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej mieszkania wzór

Umowa rezerwacyjna mieszkania, to umowa, która służyć ma sformalizowaniu chęci zakupu mieszkania ze strony kupującego. Umowa taka podpisywana jest z deweloperem (rynek pierwotny), bądź osobą chcącą sprzedać swoje mieszkanie na rynku wtórnym.

Bardzo często podpisanie umowy rezerwacyjnej na zakup mieszkania wiąże się z pobraniem przez dewelopera opłaty rezerwacyjnej, która przeważnie wynosi kilka procent wartości nabywanego lokalu.

Czy  możliwe jest odstąpienie od umowy rezerwacyjnej mieszkania? oczywiście, że tak. W takim wypadku kupujący mieszkanie powinien złożyć na ręce dewelopera pismo, w którym odstąpi od umowy rezerwacyjnej.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odstąpienia od umowy rezerwacyjnej mieszkania. Wzór pisma można wykorzystać w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej, jaki i umowy rezerwacyjnej zawartej z osobą trzecią.

Szersze opracowanie tematu:

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem wzór

Umowa rezerwacyjna z deweloperem znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy osoba zainteresowana kupnem mieszkania nie może zawrzeć w danym momencie umowy przedwstępnej lub ma wątpliwości co do zakupu danego mieszkania.

W takich okolicznościach zawiera się umowę rezerwacyjną, związaną zazwyczaj z koniecznością uiszczenia opłaty rezerwacyjnej. Czy można odstąpić od niej bez ponoszenia kosztów?

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej mieszkania wzór

Czym jest umowa rezerwacyjna?

Deweloperzy bardzo często zawierają umowy rezerwacyjne w procesie sprzedaży mieszkań. Zwykle poprzedzają one zawarcie umowy deweloperskiej. Umowa rezerwacyjna należy do kategorii umów nienazwanych, nie jest zatem ściśle uregulowana przez przepisy. To przede wszystkim zapisy samej umowy określają wzajemne prawa i obowiązki stron.

Umowa rezerwacyjna opiera się na zasadzie swobody umów, o której mówi artykuł 353 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nią, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, o ile treść i cel umowy nie sprzeciwiają się naturze stosunku prawnego ani zasadom współżycia społecznego.

Wyróżniamy dwa rodzaje umów rezerwacyjnych:

 • umowy rezerwacyjne bez elementów umowy przedwstępnej,
 • umowy rezerwacyjne z elementami umowy przedwstępnej.

Pierwszy rodzaj umowy rezerwacyjnej jest najmniej wiążący dla stron. Stanowi jedynie deklarację kupującego, wskazującą na chęć zakupu mieszkania. Wycofanie się z takiej deklaracji nie prowadzi do konsekwencji prawnych. Może jednak wiązać się z utratą wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.

Z kolei umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej uprawnia strony do dochodzenia roszczeń za niewykonanie zobowiązań. Oznacza to, że strony mogą domagać się zawarcia umowy deweloperskiej (umowy przyrzeczonej) nawet wbrew woli drugiego podmiotu.

Podsumowując: umowa deweloperska jest umową, w której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności nieruchomości za wynagrodzeniem.

Możliwość odstąpienia od umowy rezerwacyjnej z deweloperem

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem to rozwiązanie, które przysługuje obu stronom umowy. Z reguły odbywa się ono na zasadach określonych w samym dokumencie.

W przypadku umowy deweloperskiej opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

Rzadko jest to opcja bezkosztowego odstąpienia od umowy – najczęściej potencjalny nabywca musi liczyć się z obowiązkiem uiszczenia kary umownej lub z przepadkiem wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.

Opłata rezerwacyjna przy umowie rezerwacyjnej z deweloperem zachowuje się podobnie jak zadatek. Po zawarciu umowy deweloperskiej rozlicza się ją na poczet ceny mieszkania. Jeśli klient rezygnuje z zamiaru kupna nieruchomości, deweloper zatrzymuje całość lub część opłaty.

Strony mogą wprowadzić także zapis mówiący o tym, że w przypadku odstąpienia od umowy przez dewelopera, to on będzie zobligowany do wypłacenia klientowi dwukrotności wpłaconej sumy.

Kiedy odstąpienie od umowy rezerwacyjnej nie wiąże się z kosztami?

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej mieszkania deweloperskiego będzie dla klienta bezpłatne, jeśli dokument nie ma w swojej treści postanowień dotyczących warunków wypowiedzenia oraz kar umownych.

Z kolei wpłacona opłata rezerwacyjna będzie podlegała zwrotowi w przypadku gdy:

 • nie ziszczą się warunki wynikające z zapisów umowy rezerwacyjnej z przyczyn niezależnych od kupującego, 
 • do zawarcia umowy nie dojdzie z winy dewelopera,
 • do zawarcia umowy nie dojdzie na skutek działania siły wyższej.

Jeśli nastąpi jedna z wymienionych przyczyn, deweloper powinien zwrócić klientowi opłatę rezerwacyjną.

Umowa rezerwacyjna rozwiąże się sama

Rozwiązanie umowy rezerwacyjnej z deweloperem może nastąpić również automatycznie, jeśli stosunek prawny został zawarty na czas określony. W momencie upływu okresu obowiązywania tej umowy przestanie ona obowiązywać.

Jeśli więc ani nabywca, ani deweloper nie zawrą umowy deweloperskiej w terminie – umowa rezerwacyjna wygaśnie.

Oznacza to, że w sytuacji, kiedy okres obowiązywania umowy rezerwacyjnej upłynie i nie zostanie zrealizowany jej cel, czyli zawarcie umowy deweloperskiej, to stosunek prawny umowy rezerwacyjnej przestanie obowiązywać.

Wypowiedzenie umowy rezerwacyjnej przez dewelopera

Wypowiedzenie umowy rezerwacyjnej z deweloperem to najczęściej skutek nieotrzymania prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w trakcie obowiązywania umowy.

W takich okolicznościach deweloper nie może bowiem zawrzeć umowy deweloperskiej.

Ma jedynie możliwość aneksowania umowy rezerwacyjnej na kolejny okres, o ile zgodę na to wyrazi przyszły nabywca.

Aneksowanie umowy rezerwacyjnej na dalszy czas to rozwiązanie, które pozwala deweloperowi uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Zasady odstąpienia od umowy deweloperskiej określają nie tylko zapisy umowy, ale również Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku.

Według tego aktu prawnego odstąpienie od umowy deweloperskiej przez nabywcę możliwe jest w przypadku, gdy:

 • umowa deweloperska nie określa wszystkich parametrów transakcji: brak jest podanej ceny mieszkania, powierzchni i układu pomieszczeń, czy położenia lokalu,
 • deweloper nie dostarczył prospektu informacyjnego z załącznikami,
 • występuje niezgodność pomiędzy informacjami zawartymi w umowie deweloperskiej a w prospekcie informacyjnym,
 • prospekt informacyjny nie zawiera danych uwzględnionych w jego wzorze, który stanowi załącznik do ustawy,
 • brak jest przeniesienia prawa na nabywcę w określonym terminie.

Jeśli wystąpi jedna z tych okoliczności, nabywca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od jej podpisania. Nie rodzi to żadnych konsekwencji – deweloper powinien zwrócić nabywcy wszelkie wpłacone środki.

Termin 30 dni nie obowiązuje w sytuacji, kiedy deweloper nie wywiązał się z terminu na przeniesienie własności. Wtedy nabywca powinien wyznaczyć dodatkowe 120 dni na dokonanie tej czynności, a dopiero po tym terminie może odstąpić od umowy.

Z kolei deweloper może odstąpić od umowy deweloperskiej, jeśli:

 • nabywca nie wpłacił świadczenia pieniężnego w określonej kwocie lub terminie zawartym w umowie deweloperskiej,
 • nabywca nie stawił się na odbiór lokalu lub na podpisanie aktu notarialnego przenoszącego własność.

W pierwszym przypadku deweloper ma 30 dni na wypowiedzenie umowy, a w drugim powinien dwukrotnie wezwać nabywcę do stawienia się po odbiór lokalu w odstępie czasowym co najmniej 60 dni. Po tym czasie może odstąpić od umowy.

 • Łatwe drukowanie
 • Możliwość edycji
 • Możliwość wielokrotnego użytku
 • Natychmiastowy dostęp do dokumentu
 • Gwarancja bezpieczeństwa (jesteśmy legalnie działającą firmą)
 • Wsparcie posprzedażowe e-mail
 • Pismo aktualne na 2022 rok
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl