Zmiana wskaźnika – podwyżka czynszu

Od 1 października zmianie uległ wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Dla najemców mieszkań TBS oznacza to zazwyczaj podwyżkę czynszu.

Maksymalną stawkę czynszu w Towarzystwach Budownictwa Społecznego reguluje ustawa z dn. 26.10.95r o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego:

Art. 28. 1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.

2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, nie może być wyższy w skali roku niż 4 % wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 pkt 3.

Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych to – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) – przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:

a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,

ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wysokość wskaźnika ma więc istotne znaczenie dla ustalania stawek czynszu lokali mieszkalnych, kaucji mieszkaniowych, dodatków mieszkaniowych, uzyskania kredytów mieszkaniowych.

Od 1 października obowiązują nowe wartości wskaźnika przeliczeniowego. W większości województw wskaźnik uległ podwyższeniu. W woj. lubelskim (wyłączając miasta Biała Podlaska, Chełm, Lublin i Zamość), wielkopolskim i mieście Kielce wskaźnik obniżono. W województwie lubuskim wskaźnik nie uległ zmianie.

Po podwyżce wartości wskaźnika Towarzystwa Budownictwa Społecznego zazwyczaj wprowadzają podwyżki czynszów w swoich zasobach mieszkaniowych.

Zobacz także:

Aktualny wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Maksymalne stawki czynszu w miastach i województwach.

Rate this post