Umowa najmu lokalu mieszkalnego

    UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta w dniu ……………………….. w ………………………………………………………………. pomiędzy 1. ……………………………….. legitymującym się dowodem osobistym nr…………………. wydanym przez ………………………………, zamieszkałym w ………………………………………………… przy ul. ……………………………………………………… zwanym w treści umowy „Wynajmującym”, a

Umowa darowizny partycypacji

    UMOWA DAROWIZNY (CESJI POD TYTUŁEM DARMYM) PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY O PARTYCYPACJĘ     zawarta w dniu ……………….. w ………………… pomiędzy: 1.    ……………………………………….. zamieszkałym w ………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym seria ……,

Umowa cesji partycypacji

……………………….., data ……………….. CESJA PRAW Z UMOWY PARTYCYPACJI Ja niżej podpisany ……………………………………………. legitymujący się dowodem osobistym numer …………………….., numer PESEL ………………………….. korzystając z posiadanych praw wynikających z umowy partycypacji numer …………………………….. niniejszym ceduję  z dniem