Wkład mieszkaniowy – nowe regulacje

Rząd pozytywnie zaopiniował senacki projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt w nowy sposób ureguluje ustalanie wysokości wkładu mieszkaniowego oraz zasady jego zwrotu w przypadku, gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie podlega zbyciu w drodze przetargu. Dotychczas kwestie te spółdzielnie mieszkaniowe regulowały w swoich statutach.

W praktyce oznacza to, że od dnia wejścia w życie proponowanej ustawy osoby uprawnione będą mogły uzyskać, na zasadach w niej określonych, zwrot wkładu mieszkaniowego z tytułu wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w jego rynkowej wartości. Członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu wypłaconego przez spółdzielnię osobie uprawnionej.

Zmiany zaproponowane przez senatorów stanowią wypełnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK w wyroku z 27 czerwca 2013 r. zakwestionował przepisy dotyczące tych zagadnień. Po pierwsze – nie powinny one być regulowane w statutach spółdzielni mieszkaniowych, bo nie są one aktami prawa powszechnie obowiązującymi. Po drugie – należy ustawowo określić takie same dla wszystkich zasady rozliczenia zwrotu wniesionego wkładu mieszkaniowego, w tym również zasady jego waloryzacji.

Przeczytaj również: Przekształcenie spółdzielni mieszkaniowej we wspólnotę mieszkaniową

Rate this post