Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gos …

Dz.U. 2015 poz. 1169

 

USTAWA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa

mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i

gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne,

ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw

 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15e ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Jeżeli kredyt, o którym mowa w art. 15a ust. 1, został udzielony spółdzielni mieszkaniowej, lokale mieszkalne wybudowane przy jego wykorzystaniu mogą być wynajęte lub może być do nich ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wyłącznie na rzecz osób, o których mowa w art. 30 i art. 30a.

2. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu, o którym mowa w art. 15a ust. 1, nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność.”;

2) w art. 33e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Lokale mieszkalne w zasobach towarzystw, wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r., mogą być wyodrębnione na własność wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545) w art. 17 uchyla się ust. 3.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Rate this post