Trwają prace nad umożliwieniem wykupu mieszkań wybudowanych przez TBS

W dniu 28 kwietnia br. odbyło się I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk 4029). Na posiedzeniu komisji powołano podkomisję, która będzie wyłącznie pracować nad w/wskazanym projektem.

Poseł Bożenna Bukiewicz jako wnioskodawca zapowiada, że podejmie wszelkie starania aby ustawa weszła jak najszybciej w życie. Zdaje sobie sprawę, że na te rozwiązania prawne czeka kilkaset tysięcy lokatorów oraz najemców.

W dniu 16 maja w sali konferencyjnej Centrum Biznesu w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z mieszkańcami lokali stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego. W spotkaniu uczestniczył również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń. Mieszkańcy mieli możliwość zadania pytań oraz zgłoszenia swoich uwag do projektu. Kolejne spotkania przed nami.

Wszelkie uwagi czy propozycje do projektu ustawy można przesyłać na e-mail: Bozenna.Bukiewicz@sejm.pl

Poniżej przedstawiamy projekt ustawy

 

Ustawa z dnia …
o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15e uchyla się ust. 2;
2) po rozdziale 2a dodaje się rozdział 2b w brzmieniu:

„Rozdział 2b

Wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego

Art. 15f. 1. Lokale mieszkalne wybudowane na wynajem przy wykorzystaniu kredytu, o którym mowa w art. 15a ust. 2 pkt 1 mogą być wyodrębnione na własność wyłącznie na rzecz  najemców tych lokali.

2. Decyzję o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego podejmuje zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie.
Art. 15g. 1. W przypadku lokali mieszkalnych, w stosunku do których zawarte zostały umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych lokali, przeniesienie własności na rzecz najemcy jest możliwe, jeżeli jest on jednocześnie stroną umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu.

2. Jeżeli partycypacja została wniesiona przez inną osobę niż najemca, przeniesienie własności jest możliwe o ile nastąpi przeniesienie praw i obowiązków z tytułu umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu na rzecz najemcy.

Art. 15h.1. W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu, o którym mowa w art. 15f ust. 1, cena jego sprzedaży nie może być niższa niż jego wartość rynkowa ustalona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. 2)).

2. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 15f ust. 1 powinna uwzględniać pokrycie wszystkich zobowiązań przypadających na lokal, w szczególności spłatę odpowiedniej części zadłużenia kredytowego towarzystwa wraz z odsetkami oraz spłatę przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu  w kwocie nominalnej, oraz koszty wyceny nieruchomości.

Koniecznie sprawdź  Promesa kredytowa - czyżby obietnica banku BEZ pokrycia?? [ZOBACZ]

3. Spłata przypadającej na lokal mieszkalny części umorzenia kredytu zasila Fundusz Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z późn. zm. 3)).

4. Kwotę partycypacji w kosztach budowy lokalu, która odpowiada kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu, nie mniejszej jednak niż wartość nominalna wpłaconej partycypacji, zalicza się na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

5. Środki uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 15f ust. 1, przeznacza się w pierwszej kolejności na spłatę części kredytu, o którym mowa w art. 15a ust. 2 pkt 1, przypadającej na ten lokal, wraz z odsetkami.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego przeznacza środki uzyskane ze spłaty kredytów udzielonych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego albo udzielonych na podstawie  art. 15a ust. 2 pkt 1 na realizację programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.

Art. 15i. 1. W przypadku podziału nieruchomości, polegającego na ustanowieniu odrębnej własności choćby jednego lokalu na rzecz najemcy, obciążonej hipoteką zabezpieczającą kredyt, z którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby tej nieruchomości, hipoteka łączna nie powstaje.

2. Jeżeli najemca, na rzecz którego następuje przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokonał zapłaty ceny, o której mowa w art. 15h ust. 2, to uzyskuje on prawo odrębnej własności lokalu bez obciążeń hipotecznych.

3. Dokonanie podziału, o którym mowa w ust. 1, powoduje wygaśnięcie hipoteki obciążającej nieruchomość, zabezpieczającej kredyt, z którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby innej nieruchomości. W celu zabezpieczenia kredytu zabezpieczonego poprzednio hipoteką, która wygasła, obciąża się hipoteką nieruchomość, na potrzeby której przeznaczone zostały środki pochodzące z tego kredytu, lub inną nieruchomość.

Art. 15j. 1. Zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność towarzystwa budownictwa społecznego jest wykonywany przez towarzystwo jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz.1492).

2. Większość właścicieli lokali wyodrębnionych na własność w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może dokonać zmiany ustalonego w trybie ust. 1 sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio.

3. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Koniecznie sprawdź  Reaktywacja programu TBS

Art. 2. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm. 4)) w art. 121 uchyla się ust. 2.

Art. 3. W stosunku do lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, lub wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na postawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545) stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2b ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200 poz. 1323.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 146, poz. 1546   z 2006 r. Nr 183, poz. 1354 i Nr 251, poz. 1844, oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180. , z  2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz. 1617, z 2009 r. Nr 65, poz. 545, Nr 117, poz. 988, Nr 202, poz. 1550 oraz Nr 223, poz.1779.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*