Trwają prace nad umożliwieniem wykupu mieszkań wybudowanych przez TBS

W dniu 28 kwietnia br. odbyło się I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk 4029). Na posiedzeniu komisji powołano podkomisję, która będzie wyłącznie pracować nad w/wskazanym projektem.

Poseł Bożenna Bukiewicz jako wnioskodawca zapowiada, że podejmie wszelkie starania aby ustawa weszła jak najszybciej w życie. Zdaje sobie sprawę, że na te rozwiązania prawne czeka kilkaset tysięcy lokatorów oraz najemców.

W dniu 16 maja w sali konferencyjnej Centrum Biznesu w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z mieszkańcami lokali stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego. W spotkaniu uczestniczył również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń. Mieszkańcy mieli możliwość zadania pytań oraz zgłoszenia swoich uwag do projektu. Kolejne spotkania przed nami.

Wszelkie uwagi czy propozycje do projektu ustawy można przesyłać na e-mail: Bozenna.Bukiewicz@sejm.pl

Poniżej przedstawiamy projekt ustawy

 

Ustawa z dnia …
o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15e uchyla się ust. 2;
2) po rozdziale 2a dodaje się rozdział 2b w brzmieniu:

„Rozdział 2b

Wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego

Art. 15f. 1. Lokale mieszkalne wybudowane na wynajem przy wykorzystaniu kredytu, o którym mowa w art. 15a ust. 2 pkt 1 mogą być wyodrębnione na własność wyłącznie na rzecz  najemców tych lokali.

2. Decyzję o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego podejmuje zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie.
Art. 15g. 1. W przypadku lokali mieszkalnych, w stosunku do których zawarte zostały umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych lokali, przeniesienie własności na rzecz najemcy jest możliwe, jeżeli jest on jednocześnie stroną umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu.

2. Jeżeli partycypacja została wniesiona przez inną osobę niż najemca, przeniesienie własności jest możliwe o ile nastąpi przeniesienie praw i obowiązków z tytułu umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu na rzecz najemcy.

Art. 15h.1. W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu, o którym mowa w art. 15f ust. 1, cena jego sprzedaży nie może być niższa niż jego wartość rynkowa ustalona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. 2)).

2. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 15f ust. 1 powinna uwzględniać pokrycie wszystkich zobowiązań przypadających na lokal, w szczególności spłatę odpowiedniej części zadłużenia kredytowego towarzystwa wraz z odsetkami oraz spłatę przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu  w kwocie nominalnej, oraz koszty wyceny nieruchomości.

3. Spłata przypadającej na lokal mieszkalny części umorzenia kredytu zasila Fundusz Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z późn. zm. 3)).

4. Kwotę partycypacji w kosztach budowy lokalu, która odpowiada kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu, nie mniejszej jednak niż wartość nominalna wpłaconej partycypacji, zalicza się na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

5. Środki uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 15f ust. 1, przeznacza się w pierwszej kolejności na spłatę części kredytu, o którym mowa w art. 15a ust. 2 pkt 1, przypadającej na ten lokal, wraz z odsetkami.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego przeznacza środki uzyskane ze spłaty kredytów udzielonych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego albo udzielonych na podstawie  art. 15a ust. 2 pkt 1 na realizację programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.

Art. 15i. 1. W przypadku podziału nieruchomości, polegającego na ustanowieniu odrębnej własności choćby jednego lokalu na rzecz najemcy, obciążonej hipoteką zabezpieczającą kredyt, z którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby tej nieruchomości, hipoteka łączna nie powstaje.

2. Jeżeli najemca, na rzecz którego następuje przeniesienie własności lokalu mieszkalnego dokonał zapłaty ceny, o której mowa w art. 15h ust. 2, to uzyskuje on prawo odrębnej własności lokalu bez obciążeń hipotecznych.

3. Dokonanie podziału, o którym mowa w ust. 1, powoduje wygaśnięcie hipoteki obciążającej nieruchomość, zabezpieczającej kredyt, z którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby innej nieruchomości. W celu zabezpieczenia kredytu zabezpieczonego poprzednio hipoteką, która wygasła, obciąża się hipoteką nieruchomość, na potrzeby której przeznaczone zostały środki pochodzące z tego kredytu, lub inną nieruchomość.

Art. 15j. 1. Zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność towarzystwa budownictwa społecznego jest wykonywany przez towarzystwo jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz.1492).

2. Większość właścicieli lokali wyodrębnionych na własność w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może dokonać zmiany ustalonego w trybie ust. 1 sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio.

3. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Art. 2. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm. 4)) w art. 121 uchyla się ust. 2.

Art. 3. W stosunku do lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, lub wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na postawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545) stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2b ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200 poz. 1323.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 146, poz. 1546   z 2006 r. Nr 183, poz. 1354 i Nr 251, poz. 1844, oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180. , z  2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz. 1617, z 2009 r. Nr 65, poz. 545, Nr 117, poz. 988, Nr 202, poz. 1550 oraz Nr 223, poz.1779.

Rate this post