Sytuacja mieszkaniowa Polaków

Z badania CBOS: prawie połowa Polaków uważa, że głównym problemem polskich rodzin jest brak mieszkań i perspektyw na rozwiązanie tego problemu, a 70% uważa, że zła sytuacja mieszkaniowa jest główną przyczyną kryzysu demograficznego.

Badanie, na zlecenie Kongresu Budownictwa, przeprowadzono w dniach od 30 listopada do 8 grudnia 2010 roku na liczącej 981 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych (18+) mieszkańców Polski.

Brak mieszkania i perspektyw na rozwiązane tego problemu na tle innych problemów polskich rodzin

Respondentom przedstawiono listę siedmiu problemów i poproszono o wskazanie trzech – ich zdaniem – najważniejszych dla polskich rodzin. Badani mogli też wymienić inne problemy, które – w ich opinii – są dla rodzin najważniejsze. Na trzecim miejscu znalazła się służba zdrowia, którą jako jeden z trzech najważniejszych problemów polskich rodzin wskazała nieco ponad połowa Polaków (54,7%). Niewiele mniejsza grupa(47,2%) jako jeden z trzech najważniejszych problemów polskich rodzin wskazała brak mieszkania i perspektyw na rozwiązanie tego problemu. Należy podkreślić, iż brak mieszkania i perspektyw na rozwiązanie tego problemu wskazywany jest, jako jeden z najważniejszych problemów polskich rodzin we wszystkich grupach społeczno-demograficznych.

Opinie o wpływie sytuacji mieszkaniowej na przyrost naturalny w Polsce

CBOS zapytał też respondentów o to, jaki – ich zdaniem – wpływ na spadek przyrostu naturalnego w Polsce ma sytuacja mieszkaniowa.
Zdecydowana większość (70,0%) Polaków wyraziła przekonanie, że sytuacja mieszkaniowa ma znaczący wpływ na spadek przyrostu naturalnego w naszym kraju, przy czym blisko jedna czwarta (23,8%) stwierdziła, iż jest to wpływ zasadniczy, a 46,2%, że jest on duży. Jedynie mniej niż co dziesiąty ankietowany (9,2%) stwierdzał, że sytuacja mieszkaniowa nie ma żadnego wpływu na spadek przyrostu naturalnego w Polsce.
Opinie, że sytuacja mieszkaniowa ma znaczący wpływ na spadek przyrostu naturalnego w Polsce dominują we wszystkich grupach społeczno demograficznych.

Należy jednak zauważyć, iż szczególnie często wyrażają je badani w wieku 25-34 lata, a więc osoby będące w fazie życia, kiedy najczęściej podejmuje się decyzje prokreacyjne. Aż 29,3% z tej grupy wiekowej twierdzi, że wpływ sytuacji mieszkaniowej na spadek przyrostu naturalnego jest zasadniczy, a kolejne 49,7%, że jest on duży. Warto też podkreślić, iż znaczący związek spadku przyrostu naturalnego z sytuacją mieszkaniową częściej dostrzegają kobiety niż mężczyźni (74,4% kobiet i 65,1% mężczyzn uważa, że ten wpływ jest zasadniczy lub duży).

Postrzeganie odpowiedzialności za mieszkalnictwo w Polsce

Polacy zapytani o to, kto – ich zdaniem – przede wszystkim odpowiada za to, że Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc we wszystkich statystykach europejskich dotyczących mieszkalnictwa, najczęściej wskazywali, iż winę za ten stan rzeczy ponoszą polskie rządy, przy czym ponad połowa (56,6%) ankietowanych wskazywała na winę kolejnych rządów, a 16,1% na obecny rząd. Tylko nieco ponad jedna dziesiąta (10,6%) badanych wskazała, że za złe wskaźniki polskiego mieszkalnictwa przede wszystkim odpowiadają władze samorządowe.

Niewielka (4,9%) grupa respondentów wymieniała, inne powody tej sytuacji (najczęściej mówiono ogólnie niskich dochodach, wysokich cenach nieruchomości oraz bezrobociu).
Opinie o odpowiedzialności polskich rządów za niską pozycję Polski we wszystkich statystykach europejskich dotyczących mieszkalnictwa dominują we wszystkich grupach społeczno-demograficznych.

Rate this post