Spotkanie w sprawie obsługi wniosków programu “Rodzina na swoim”

W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2012 r. naboru wniosków do programu “Rodzina na swoim” w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Związku Banków Polskich, podczas którego omówiono i potwierdzono dotychczasowe zasady i kryteria stosowane w praktyce bankowej.

Podczas spotkania ustalono m.in. że w kontekście przepisów obowiązujących w programie „Rodzina na swoim” ważne jest, aby dołączone wraz z wnioskiem o kredyt dokumenty (umowa lub umowa wraz z prospektem informacyjnym) wypełniała wymagania ustawy. O wypełnianiu lub nie powyższych wymagań nie decyduje przy tym tytuł umowy, lecz jej konkretne ustalania normatywne, które powinny być tym samym przedmiotem weryfikacji przez banki kredytujące. Umowa winna określać wyszczególnione parametry umożliwiające zaciągnięcie kredytu preferencyjnego, a więc powierzchnię lokalu oraz cenę lokalu – bezpośrednio lub w drodze odesłania do odpowiedniego prospektu informacyjnego, wydanego zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i dołączonego do wniosku.

W związku z art. 12 a ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów udzielają kredytów preferencyjnych na podstawie wniosków o kredyt preferencyjny złożonych do dnia 31 grudnia 2012 r.

Z uwagi na upływ okresu przyjmowania wniosków o kredyt preferencyjny parametry przesądzające o spełnianiu przez dany lokal mieszkalny warunków cenowych i powierzchniowych określonych w ustawie o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania powinny odpowiadać parametrom zawartym w umowie deweloperskiej, przekazanej do banku przed zawarciem umowy o kredyt.

Rate this post