Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o wykup mieszkań TBS na własność

Po licznych skargach od najemców TBS Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka w sprawie braku możliwości wykupu na własność lokali będących w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego w upadłości

Do przesłanego 7 stycznia wystąpienia dołączona została również opinia prawna przygotowana przez prof. dr hab. Feliksa Zedlera zgodnie z którą nie ma przeszkód prawnych, aby w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku prowadzonym wobec Towarzystwa Budownictwa Społecznego zorganizowanego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie można było dokonać wydzielenia lokali mieszkalnych z wchodzących w skład masy upadłości budynków mieszkalnych i ich oddzielnej sprzedaży, w tym także sprzedaży dotychczasowym najemcom.

Do RPO napływały skargi nie tylko od najemców i partycypantów mieszkań TBS-ów będących w stanie upadłości, ale i syndycy masy upadłościowej zwracają uwagę na trudności związane ze sprzedażą nieruchomości towarzystw wynikające z zapisów ustawy o TBS.

Art. 15e ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego zabrania pod rygorem nieważności, wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu pochodzącego ze środków publicznych.
Zdaniem syndyków ogranicza to sposób likwidacji majątku upadłego TBS wyłącznie do możliwości zbycia budynku z mieszkaniami na wynajem jako całości nawet wówczas, gdy cel postępowania upadłościowego wyrażający się w zaspokojeniu roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu, przemawia za sprzedażą lokali w tym budynku jako odrębnych nieruchomości.

Rzecznik zwraca się z prośbą o zajęcie przez ministra stanowiska odnośnie przedstawionych rozbieżności interpretacyjnych, jak również o rozważenie celowości uwzględnienia zawartych w wystąpieniu uwag w projekcie nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego.

Zobacz pełny tekst wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Rate this post