Rozmowy o przyszłości budownictwa społecznego

Lokator powinien mieć pełną wiedzę na temat tego, w oparciu o jakie przesłanki wyliczany jest czynsz za najem lokalu, w którym mieszka. Nie ma lepszej metody ich wykazywania niż metoda kosztowa. Ułatwi ona również gminom prowadzenie racjonalnej polityki mieszkaniowej na swoim terenie – powiedział 14 marca br. podsekretarz stanu Piotr Styczeń podczas spotkania ze śląskim środowiskiem towarzystw budownictwa społecznego i władz samorządowych. Organizatorem i gospodarzem wydarzenia był Prezydent Miasta Tychy.

Tematyka spotkania dotyczyła przyjętych przez Rząd „Głównych problemów, celów i kierunków programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku”. Omówione zostały zarówno obawy, jak i nadzieje środowiska związane z rozwojem budownictwa społecznego, wobec nowego podejścia do kwestii wspierania samorządów w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych na ich terenie. W trakcie swoich wystąpień przedstawiciele zarówno Towarzystw Budownictwa Społecznego jak i samorządów lokalnych dopytywali się o prognozowane nakłady na finansowanie rozwoju budownictwa w najbliższych latach, przewidywane formy organizacyjne i prawne przyszłych rozwiązań, sprawy z zakresu ochrony praw lokatorów, wykupu lokali pozostających w zasobach TBS oraz nowych źródeł pozyskiwania środków na rozwój już istniejących Towarzystw.

Odpowiadając na zadawane pytania wiceminister P. Styczeń informował o zamierzeniach Ministra Infrastruktury zarówno wobec metod rozwiązywania dotychczas istniejących problemów w TBS-ach, jak i przyszłych formach organizacyjnych i zasadach wspierania budownictwa, nie tylko społecznego, ale również socjalnego i komunalnego. Przedstawił różne warianty planowanego kierowania środków na budownictwo ze źródeł publicznych, jak i przewidywane ułatwienia w powiązywaniu kapitału prywatnego z samorządowym, bądź uzyskanym ze źródeł komercyjnych. Wiceminister przedstawił również dotychczasowe efekty różnych form popierania budownictwa mieszkaniowego, na podstawie których podejmowane będą decyzje odnośnie najefektywniejszego kierowania środków budżetowych na cele mieszkaniowe.

Rate this post