Rozmowy o przyszłości budownictwa społecznego

Lokator powinien mieć pełną wiedzę na temat tego, w oparciu o jakie przesłanki wyliczany jest czynsz za najem lokalu, w którym mieszka. Nie ma lepszej metody ich wykazywania niż metoda kosztowa. Ułatwi ona również gminom prowadzenie racjonalnej polityki mieszkaniowej na swoim terenie – powiedział 14 marca br. podsekretarz stanu Piotr Styczeń podczas spotkania ze śląskim środowiskiem towarzystw budownictwa społecznego i władz samorządowych. Organizatorem i gospodarzem wydarzenia był Prezydent Miasta Tychy.

Tematyka spotkania dotyczyła przyjętych przez Rząd “Głównych problemów, celów i kierunków programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku”. Omówione zostały zarówno obawy, jak i nadzieje środowiska związane z rozwojem budownictwa społecznego, wobec nowego podejścia do kwestii wspierania samorządów w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych na ich terenie. W trakcie swoich wystąpień przedstawiciele zarówno Towarzystw Budownictwa Społecznego jak i samorządów lokalnych dopytywali się o prognozowane nakłady na finansowanie rozwoju budownictwa w najbliższych latach, przewidywane formy organizacyjne i prawne przyszłych rozwiązań, sprawy z zakresu ochrony praw lokatorów, wykupu lokali pozostających w zasobach TBS oraz nowych źródeł pozyskiwania środków na rozwój już istniejących Towarzystw.

Odpowiadając na zadawane pytania wiceminister P. Styczeń informował o zamierzeniach Ministra Infrastruktury zarówno wobec metod rozwiązywania dotychczas istniejących problemów w TBS-ach, jak i przyszłych formach organizacyjnych i zasadach wspierania budownictwa, nie tylko społecznego, ale również socjalnego i komunalnego. Przedstawił różne warianty planowanego kierowania środków na budownictwo ze źródeł publicznych, jak i przewidywane ułatwienia w powiązywaniu kapitału prywatnego z samorządowym, bądź uzyskanym ze źródeł komercyjnych. Wiceminister przedstawił również dotychczasowe efekty różnych form popierania budownictwa mieszkaniowego, na podstawie których podejmowane będą decyzje odnośnie najefektywniejszego kierowania środków budżetowych na cele mieszkaniowe.