Przyjęto projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, przedłożony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Projekt nowelizacji zakłada przedłużenie o pięć lat, tj. do końca 2017 r. okresu obowiązywania preferencyjnych warunków spłaty zadłużenia mieszkań, wobec których stosowana jest pomoc państwa w spłacie długoterminowych kredytów mieszkaniowych, zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do końca maja 1992 r.

Rozwiązanie to dotyczy ponad 69 tys. zadłużonych lokali mieszkalnych. Możliwość spłaty zadłużenia na preferencyjnych warunkach kończy się w 2012 r.

Zgodnie z nowymi przepisami kredytobiorca do końca 2017 r. będzie mógł spłacić całkowicie kredyt wraz z częścią skapitalizowanych i przejściowo wykupionych odsetek, a co najważniejsze – uzyska w ten sposób możliwość złożenia wniosku o umorzenie pozostałej kwoty zadłużenia, a tym samym całkowitego rozliczenia się ze zobowiązania kredytowego.

Ponadto kredytobiorca będzie mógł wystąpić z roszczeniem o uzyskanie prawa własności zadłużonego mieszkania. Ten model wsparcia uzyskał pozytywną ocenę.

Tylko w 2010 r. kredytobiorcy banku PKO BP SA spłacili zadłużenie obciążające ponad 13,6 tys. mieszkań, a do budżetu państwa wpłynęło ponad 106,8 mln zł ze spłat jednorazowych z tytułu przejściowego wykupienia odsetek.

W 2011 r. na preferencyjnych warunkach zostało spłacone zadłużenie dotyczące 8 318 lokali mieszkalnych, a uzyskane dochody budżetu państwa (z tytułu spłat jednorazowych) wyniosły ponad 65,8 mln zł.

Po tych rozwiązaniach oczekuje się wyraźnego spadku liczby zadłużonych mieszkań (wobec których stosowana jest pomoc państwa), a także uzyskania dodatkowych wpływów budżetowych z jednorazowych spłat zadłużenia oraz z tytułu zwrotu nominalnych kwot umorzenia kredytów mieszkaniowych w wyniku przekształceń własnościowych.

Regulacje te powinny zapewnić także uporządkowanie sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych, na których ciążą zobowiązania wynikające z przyjętego w PRL modelu finansowania mieszkalnictwa.

Rate this post