Nowe zasady przekształcania spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych w prawo własności

30 grudnia 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1779). Nowelizacja jest konsekwencją wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r. Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 16/08), który uznał za niezgodne z Konstytucją RP warunki finansowe, na podstawie których dokonywane były przekształcenia spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych w prawo własności.

Trybunał orzekł, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie może z góry narzucać spółdzielniom zasad finansowych, na jakich przekazują one własność swoich mieszkań.

W uchwalonej noweli przyjęto rozwiązanie, że osoby uprawnione będą mogły nabyć własność mieszkania po wystąpieniu do zarządu spółdzielni z takim żądaniem i dokonaniu spłaty przypadającej na ich lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami. Gdy spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, członek posiadający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego będzie musiał dodatkowo spłacić przypadającą na lokal część umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa. Warunkiem koniecznym jest również niezaleganie przez osoby uprawnione z opłatami eksploatacyjnymi.

Ustawa przewiduje również, że wszystkie wnioski przekształceniowe złożone do dnia 29 grudnia 2009 r. będą musiały zostać zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.

Wydłużono do dnia 31 grudnia 2012 r. możliwości przekształcania przez spółdzielnie mieszkaniowe spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo spółdzielcze własnościowe, w przypadku gdy spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama lub jej poprzednicy prawni budynek, w którym znajduje się lokal objęty żądaniem, albo lokal znajduje się w budynku położonym na nieruchomości, dla której nie został określony przedmiot odrębnej własności lokali na podstawie uchwały zarządu, o której mowa w art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych lub uchwała ta została zaskarżona do sądu.

Koniecznie sprawdź  Senat popiera wygaszenie programu „Rodzina na swoim”

Ustawodawca uznał za ważne czynności prawne, w wyniku których nastąpiło ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dokonane po dniu 31 lipca 2007 r. bez zachowania formy aktu notarialnego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*