Minister Sławomir Nowak przedstawił w Sejmie program „Mieszkanie dla Młodych”

Propozycja składana dziś Wysokiej Izbie jest głęboko przemyślana, bo uważamy, że w czasie kryzysu gospodarczego, pieniądze polskich podatników, które będą finansować program, powinny być skierowane na działania antykryzysowe i pobudzające rynek budowlany, które są elementem rozkręcania gospodarki w czasie kryzysu – powiedział 19 czerwca br. Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak podczas pierwszego czytania projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.

– Bardzo proszę o konstruktywną pracę nad projektem ustawy i proszę o jego pilne uchwalenie, bo młodzi ludzie czekają na ten program – zwrócił się do posłów Minister. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu plenarnym Sejmu.
Minister Sławomir Nowak prezentując projekt zwrócił uwagę na prorodzinne i proinwestycyjne działanie programu “Mieszkanie dla młodych”. W latach 2014-2022 kwota wydatków z budżetu państwa z tytułu finansowego wsparcia udzielanego w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” wyniesie 3,227 mld zł. Źródłem finansowania nowego programu będą środki budżetowe przekierowane z wygaszenia systemu zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Pieniądze te jak zwrócił uwagę Minister będą przeznaczone na nowe inwestycje – w ten sposób program przyczyni się do utrzymania i powstania nowych miejsc pracy. Tam, gdzie dotąd nie powstawały nowe lokale mieszkalne młodzi ludzie będą mogli budować budynki dwurodzinne – o dwóch lokalach mieszkalnych spełniających warunki ustawy lub tworzyć małe spółdzielnie mieszkaniowe.

Minister przypomniał, że projekt wprowadzający program “Mieszkanie dla młodych” jest elementem zapowiedzianych w połowie października ubiegłego roku w związku z tzw. II exposé działań rządu w obszarze inwestycji w gospodarkę, pracę i rodzinę. W tym sensie “Mieszkanie dla młodych” uzupełnia prorodzinne działania rządu takie jak wydłużenie urlopów rodzicielskich czy ułatwienie w dostępie do żłobków i przedszkoli.

Najważniejsze założenia programu to pomoc młodym małżeństwom, osobom samotnym wychowującym dzieci oraz osobom samotnym (do 35. roku życia) przy zakupie pierwszego własnego mieszkania. Dofinansowanie części wkładu własnego ułatwi zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, zmniejszy jego wysokość i tym samym obniży wysokość spłacanych rat. Dodatkowe wsparcie otrzymają rodziny wychowujące dzieci. Podstawowym założeniem programu jest wspieranie młodych ludzi w uzyskaniu pierwszego samodzielnego mieszkania, zatem dofinansowanie nie będzie udzielane osobom, które były lub są właścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Program ma obowiązywać przez 5 lat – od 2014 do 2018 roku.

Przepisy projektowanej ustawy określają szczegółowo kategorie beneficjentów zaproponowanych rozwiązań oraz wprowadzają dwie formy wsparcia finansowego – dofinansowanie wkładu własnego i spłatę części kredytu. Dofinansowanie wkładu własnego będzie przysługiwać nabywcy nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego od osoby, która wybudowała ten lokal w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (rynek pierwotny). Warunkiem uzyskania wsparcia będzie zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego o określonych w ustawie parametrach. Dofinansowanie wkładu własnego ma wynosić 10% (dla singli i rodzin bezdzietnych) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Osoby wychowujące przynajmniej jedno dziecko – własne lub przysposobione – mogą otrzymać kwotę dofinansowania wkładu własnego w wysokości 15%. Wielkość powierzchni użytkowej mieszkania nie może być większa niż 75 m2, z tym że dofinansowaniem będzie objęty metraż do maksymalnie 50 m2. kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowe wsparcie finansowe – w postaci spłaty części kredytu – przewidziano dla nabywcy mieszkania, któremu w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania urodziło się trzecie lub kolejne dziecko lub który przysposobił trzecie lub kolejne dziecko. To wsparcie może być udzielone tylko raz. Spłata części kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego.

Rate this post