Program „Mieszkanie dla młodych” w uzgodnieniach międzyresortowych

Na początku lutego br. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej planuje podsumowanie trwających uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (MdM). 16 stycznia br. podczas konferencji podsumowano wyniki konsultacji społecznych i zaprezentowano zmodyfikowany projekt, który od 18 stycznia br. znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych.

Program Mieszkanie dla młodych został zapowiedziany przez Ministra Sławomira Nowaka podczas konferencji w związku z II expose premiera polski 14 października 2012 r. 8 listopada 2012 r. projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych został przekazany w ramach konsultacji społecznych do organizacji zrzeszających pracodawców, organizacji pracowniczych i innych partnerów społecznych. 28 listopada 2011 r. te same organizacje otrzymały do konsultacji projekt ustawy.

W ramach konsultacji społecznych – uwzględniając zarówno uwagi zgłoszone do założeń ustawy jak i do projektu ustawy – zgłoszono w sumie 137 uwag. Były to zarówno uwagi systemowe, dotyczące głównych założeń proponowanego instrumentu wsparcia lub koncepcji wspierania mieszkalnictwa jak i uwagi szczegółowe dotyczące poszczególnych proponowanych rozwiązań.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do projektu ustawy po konsultacjach społecznych

 • uszczegółowienie przedmiotu wsparcia (zakup nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego od osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na rynku pierwotnym, uwzględniając lokale zasiedlone po dniu 31 grudnia 2012 r.),
 • uszczegółowienie pojęcia „pierwszy użytkownik”, wraz z rozwinięciem regulacji dotyczących możliwości okresowego wynajmowania mieszkania, przed jego ostatecznym nabyciem i uzyskaniem finansowego wsparcia,
 • zwiększenia limitów ograniczających ceny zakupów lokali w przypadku gmin sąsiadujących z miastami będącymi siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
 • rezygnacja z warunku zobowiązującego instytucje kredytujące do udzielania kredytów na zasadach nie odbiegających na niekorzyść nabywcy od warunków oferowanych przez daną instytucję kredytującą w przypadku innych kredytów mieszkaniowych,
 • wprowadzenie minimalnego okresu spłaty kredytu,
 • ograniczenie celu kredytowania (wyłącznie zakup lokalu mieszkalnego),
 • tryb ubiegania się o finansowe wsparcie uwzględniający zwiększenie roli instytucji kredytujących w tym zakresie i ograniczenie roli Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • tryb wypłaty finansowego wsparcia (w przypadku dofinansowania wkładu własnego płatność z Funduszu Dopłat została przesunięta na ostatnie etapy procesu inwestycyjnego, wprowadzenie trybu rozliczeń zbiorczych z uwagi na racjonalizację kosztów funkcjonowania programu),
 • uwzględnienie dopuszczalnej prawem w okresie najbliższych lat sytuacji realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego na podstawie umowy deweloperskiej, bez konieczności prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego,
 • określenie 6-miesiecznego terminu na złożenie wniosku o spłatę części kredytu w związku z urodzeniem lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego) dziecka oraz wprowadzenie zasady, że w przypadku gdy spłata części kredytu przekracza aktualne saldo kredytu, nadwyżka jest zwracana do Funduszu Dopłat,
 • nowe brzmienie przepisów wygaszających system zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Obecnie projekt ustawy znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych, które powinny zakończyć się na przełomie stycznia i lutego br. Wcześniej projekt ustawy i projekt założeń do ustawy podlegał konsultacjom społecznym, podsumowanym podczas konferencji 16 stycznia br.

Rate this post