Konsultacje w sprawie założeń do programu wspierania budownictwa mieszkaniowego

22 kwietnia br., z inicjatywy Kongresu Budownictwa Polskiego, na zaproszenie Podsekretarza Stanu Piotra Stycznia doszło do spotkania doradców rekomendowanych przez Kongres z przedstawicielami Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury. Spotkanie miało na celu przedstawienie opinii i poglądów dotyczących dotychczasowego funkcjonowania systemu budownictwa mieszkaniowego w Polsce oraz prezentacji tez do przygotowywanego przez Ministerstwo – na podstawie rezolucji sejmowej z 19 lutego br. – programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2010-2020.

W spotkaniu ze strony Kongresu uczestniczyli: byli Ministrowie Budownictwa, Panowie Andrzej Bratkowski, Adam Kowalewski i Sławomir Najnigier, reprezentujący stronę bankową Pan Jacek Furga oraz Pan Piotr Witakowski z Instytutu Techniki Budowlanej.

22.04.2010r., Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury

W trakcie rozmów zaprezentowane zostały dwie główne metody podejścia do zagadnienia programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego: pierwsza określająca zakres, wyznaczająca cele i precyzująca sposoby realizacji budownictwa mieszkaniowego w oparciu o podejście segmentowe oraz druga oddziałująca na poszczególne elementy rynku mieszkaniowego poprzez jednolity program mieszkaniowy.

Obydwie one były przedstawiane w świetle roli, którą mieszkalnictwo odgrywa w procesach demograficznych, wpływu sektora mieszkaniowego na generowanie inwestycji rynkowych, celowości oraz efektywności rozporządzania oszczędnościami społeczeństwa, stopnia i zakresu niezbędnej instytucjonalizacji polityki mieszkaniowej w ramach gospodarki wolnorynkowej oraz kwestii niezbędnego dostosowywania prawa – szczególnie budowlanego i lokalowego – do zmiennych potrzeb społecznych. W celu zilustrowania zaprezentowanych tez obecnym przedstawiono historię regulacji, które miały miejsce w roku 2009 oraz zaprezentowano podstawowe założenia do projektu ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych.

Wiceminister Piotr Styczeń podsumowując spotkanie podkreślił, że przedstawione przez doradców opinie i wyrażone poglądy będą brane pod uwagę w przygotowywanej w Ministerstwie Infrastruktury propozycji założeń do nowego programu wspierania budownictwa mieszkaniowego, stanowiącego odpowiedź na rezolucję sejmową z 19 lutego br.

Podkreślił jednocześnie złożoność tematyki i skalę postawionego przed Ministrem Infrastruktury problemu, związanego z koniecznością pogodzenia częstokroć wykluczających się postulatów wobec pożądanych zmian. Kończąc spotkanie zapowiedział, że ostateczna wersja przygotowanego dokumentu zostanie opublikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury.

Koniecznie sprawdź  Reaktywacja kas budowlanych