Konsultacje w sprawie założeń do programu wspierania budownictwa mieszkaniowego

22 kwietnia br., z inicjatywy Kongresu Budownictwa Polskiego, na zaproszenie Podsekretarza Stanu Piotra Stycznia doszło do spotkania doradców rekomendowanych przez Kongres z przedstawicielami Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury. Spotkanie miało na celu przedstawienie opinii i poglądów dotyczących dotychczasowego funkcjonowania systemu budownictwa mieszkaniowego w Polsce oraz prezentacji tez do przygotowywanego przez Ministerstwo – na podstawie rezolucji sejmowej z 19 lutego br. – programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2010-2020.

W spotkaniu ze strony Kongresu uczestniczyli: byli Ministrowie Budownictwa, Panowie Andrzej Bratkowski, Adam Kowalewski i Sławomir Najnigier, reprezentujący stronę bankową Pan Jacek Furga oraz Pan Piotr Witakowski z Instytutu Techniki Budowlanej.

22.04.2010r., Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury

W trakcie rozmów zaprezentowane zostały dwie główne metody podejścia do zagadnienia programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego: pierwsza określająca zakres, wyznaczająca cele i precyzująca sposoby realizacji budownictwa mieszkaniowego w oparciu o podejście segmentowe oraz druga oddziałująca na poszczególne elementy rynku mieszkaniowego poprzez jednolity program mieszkaniowy.

Obydwie one były przedstawiane w świetle roli, którą mieszkalnictwo odgrywa w procesach demograficznych, wpływu sektora mieszkaniowego na generowanie inwestycji rynkowych, celowości oraz efektywności rozporządzania oszczędnościami społeczeństwa, stopnia i zakresu niezbędnej instytucjonalizacji polityki mieszkaniowej w ramach gospodarki wolnorynkowej oraz kwestii niezbędnego dostosowywania prawa – szczególnie budowlanego i lokalowego – do zmiennych potrzeb społecznych. W celu zilustrowania zaprezentowanych tez obecnym przedstawiono historię regulacji, które miały miejsce w roku 2009 oraz zaprezentowano podstawowe założenia do projektu ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych.

Wiceminister Piotr Styczeń podsumowując spotkanie podkreślił, że przedstawione przez doradców opinie i wyrażone poglądy będą brane pod uwagę w przygotowywanej w Ministerstwie Infrastruktury propozycji założeń do nowego programu wspierania budownictwa mieszkaniowego, stanowiącego odpowiedź na rezolucję sejmową z 19 lutego br.

Podkreślił jednocześnie złożoność tematyki i skalę postawionego przed Ministrem Infrastruktury problemu, związanego z koniecznością pogodzenia częstokroć wykluczających się postulatów wobec pożądanych zmian. Kończąc spotkanie zapowiedział, że ostateczna wersja przygotowanego dokumentu zostanie opublikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury.

Rate this post