Koniec konsultacji społecznych nowej ustawy o ochronie praw lokatorów

W ramach konsultacji społecznych projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, dokument został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Projekt został przekazany do 39 organizacji zrzeszających lokatorów, właścicieli, zarządców nieruchomości i samorządy. Stanowisko do projektu zgłosiło 18 podmiotów, w tym 15 organizacji.

Wpłynęło również 1 zgłoszenie dotyczące zainteresowania pracami nad projektem wniesione w trybie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Wszystkie uwagi, które nadesłano w ramach konsultacji społecznych zostały wnikliwie przeanalizowane przez Ministerstwo. Etap konsultacji zakończyła konferencja uzgodnieniowa, która odbyła się 22 czerwca br. w MTBiGM. W konferencji uczestniczył Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń i przedstawiciele Departamentu Mieszkalnictwa.

Celem nowelizacji jest rozwiązanie problemu społecznego, jakim jest niski stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób realnie najuboższych wynikający z małej elastyczności w gospodarowaniu publicznym zasobem mieszkaniowym, deficytu lokali w zasobie i ograniczonych możliwości adekwatnego do potrzeb zaadresowania wsparcia. Wymaga to ograniczenia barier i stworzenia bardziej elastycznych instrumentów regulacyjnych, które umożliwiłyby gminom racjonalne gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym. Ponadto oczekiwane jest uelastycznienie oferty rynkowej i ułatwienie inwestowania w mieszkania przeznaczone na wynajem. W projekcie przewiduje się:

– zmianę definicji mieszkaniowego zasobu gminy i publicznego zasobu mieszkaniowego,

– umożliwienie gminie i innym jednostkom samorządu terytorialnego zawierania umów najmu lokali mieszkalnych na czas oznaczony,

– wprowadzenie zasady, że bazowa stawka czynszu w publicznym zasobie mieszkaniowym powinna pokrywać co najmniej koszty utrzymania nieruchomości,

– oddanie do wyłącznej właściwości sądu orzekania o uprawnieniach do otrzymania lokalu socjalnego,

– wprowadzenie w odniesieniu do lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego rozwiązań szczególnych w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących wstąpienia w najem po śmierci najemcy,

– dopuszczenie stosowania formuły najmu okazjonalnego lokali mieszkalnych również przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (z wyłączeniem lokali z publicznego zasobu mieszkaniowego),

– rozszerzenie o spółki gminne grupy podmiotów realizujących inwestycje mieszkaniowe, w których gmina może partycypować uzyskując wsparcie w Funduszu Dopłat.

Rate this post