Kongres rozwoju mieszkalnictwa gminnego

W pracy legislacyjnej koncentrujemy się na rozwiązaniach, które wynikają z dokumentu „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku”. Najistotniejsze propozycje dotyczą uelastycznienia gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – mówił 23 lutego br. podsekretarz stanu Piotr Styczeń podczas „Kongresu rozwoju mieszkalnictwa gminnego” w Warszawie.

Organizatorem spotkania objętego honorowym patronatem Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej był Instytut Gospodarki Nieruchomościami.
Wiceminister Piotr Styczeń i zastępca dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa Eliza Chojnicka prezentowali propozycje ograniczenia barier i racjonalizacji zasad gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym oraz rekomendacje dotyczące propozycji zmian do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Już w ubiegłej kadencji parlamentu samorządy sygnalizowały, że niezbędna jest zmiana definicji mieszkaniowego zasobu gminy i publicznego zasobu mieszkaniowego a także umożliwienie gminie i innym jednostkom samorządu terytorialnego zawierania umów najmu lokali mieszkalnych na czas oznaczony. Postępująca dekapitalizacja zasobów wymaga, aby jako zasadę wprowadzić, że bazowa stawka czynszu w publicznym zasobie mieszkaniowym powinna pokrywać koszty utrzymania nieruchomości. Do wyłącznej właściwości sądu należałoby orzekanie o uprawnieniach do otrzymania lokalu socjalnego. Dyskutowano także nad wprowadzeniem w odniesieniu do lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego rozwiązań szczególnych w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego – przepisów dotyczących wstąpienia w najem po śmierci najemcy.

Rate this post