Konferencja „Kryzys czy spowolnienie? Co czeka rynek nieruchomości w 2012 roku?”

W mieszkalnictwie największym problemem nie jest wybudowanie mieszkań, nawet nie jest problemem sprzedaż dla tych, którzy mają zdolność kredytową, tylko jest nim – dla pewnej grupy pracobiorców – pokonanie barier czynszu najmu w którym spłaca się koszt budowy lokalu i odtworzenia a także koszt kredytu zaciągniętego indywidualnie przez nabywcę – mówił 22 marca br. w Warszawie wiceminister Piotr Styczeń podczas konferencji „Kryzys czy spowolnienie? Co czeka rynek nieruchomości w 2012 roku?”

Przedstawiając plany Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące mieszkalnictwa wiceminister poinformował, że przygotowywane są założenia do projektu ustawy o pomocy państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludzi młodych. Rozwiązanie to zastąpi obowiązujący obecnie program „Rodzina na swoim”, do którego nabór zostanie zakończony w tym roku. Ustawa będzie wspierać efektywną formę podaży dostępnych cenowo mieszkań na wynajem oraz budownictwo własnościowe, co ma skutkować zmniejszeniem deficytu lokali mieszkalnych na rynku – szczególnie dla gospodarstw domowych o średnich dochodach.

Koncepcja Społecznych Grup Mieszkaniowych to system realizacji przedsięwzięć budownictwa mieszkaniowego na wynajem, opierający się na partycypacji przyszłego najemcy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego z docelowym przeniesieniem własności na najemcę. W trakcie trwania umowy najmu najemca poza kosztami utrzymania lokalu, spłaca co miesiąc koszty budowy tego lokalu. Po uregulowaniu całości kosztów staje się właścicielem lokalu.

Drugi ważny projekt to założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Celem tej nowelizacji jest rozwiązanie problemu społecznego, jakim jest niski stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób realnie najuboższych wynikający z małej elastyczności w gospodarowaniu publicznym zasobem mieszkaniowym, deficytu lokali w zasobie i ograniczonych możliwości adekwatnego do potrzeb zaadresowania wsparcia. Wymaga to ograniczenia barier i stworzenia bardziej elastycznych instrumentów regulacyjnych, które umożliwiłyby gminom racjonalne gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym. Ponadto oczekiwany jest także skutek w postaci uelastycznienia oferty rynkowej i ułatwienie inwestowania w mieszkania przeznaczone na wynajem.

Rate this post