UMOWA Przedwstępna Odstąpienia mieszkania

#3568

Anonim

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ODSTĄPIENIA MIESZKANIA

Zawarta w dniu ………………. w ……………………………….. pomiędzy ……………………………………….
zamieszkałym w ………………….. przy ul. ………………………………….legitymującym się dowodem osobistym ………………………………, zwanym w treści umowy Odstępującym,

a
…………………………………………………………………zamieszkałym w ………………………. przy ul. ………………………………… legitymującym się dowodem osobistym ………………………………, zwanym w treści umowy Przyjmującym.

§ 1
Przedmiotem umowy jest odstąpienie mieszkania znajdującego się przy ul. Bema 54/1,
68-100 Żagań wraz z wyposażeniem (meble, sprzęty AGD – zmywarka, lodówka, płyta gazowa
i piekarnik, drzwi wewnętrzne, ceramika sanitarna.). Wyżej wymienione wyposażenie
mieszkania zostało zakupione do dnia 2012-09-01.

§ 2
Odstępujący zobowiązuje się odstąpić Przyjmującemu opisaną wyżej rzecz określoną w § 1 niniejszej umowy za cenę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ), a Przyjmujący zobowiązuje się powyższą rzecz za wskazaną cenę przyjąć.
W wyżej wymienionej kwocie zawarta jest partycypacja w wysokości: ………………..(słownie:…………………………………………….)
oraz odstępne za pozostawione wyposażenie w mieszkaniu w wysokości: …………………..(słownie:………………………………………………….).

§ 3
Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotowej nieruchomości.

§ 4
Przyjmujący wręcza Odstępującemu kwotę . . . . . . . . . . . . . . . (słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) tytułem zadatku. Odstępujący kwituje niniejszym jej odbiór. Kwota ta będzie zaliczona na poczet ceny odstąpienia mieszkania, określonej w § 2 umowy.
§ 5
W przypadku nie wykonania umowy przez Odstępującego, zwróci on Przyjmującemu zadatek. W razie nie wykonania umowy przez Przyjmującego, zadatek przepada na rzecz Odstępującego.
§ 6
Odstępujący oświadcza, że zbywane prawo jest wolne od wszelkich długów i obciążeń.

§ 7
Przyjmujący zobowiązuje się zapłacić pozostałą po odliczeniu zadatku część ceny czyli ………………zł (słownie: ………………………………………………………) w dniu…………………………….
§ 8
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstępujący Przyjmujący

Jeśli chodzi o odstępne – oczywiście, że spisuje się umowę, ponieważ są to zbyt duże pieniądze, żeby w tych czasach ludzie ufali sobie na słowo.

1. Jeśli chodzi o określenie odstępnego konkretnie za wyposażenie (czyli rzeczy ruchome) – jest to dlatego tak napisane, żeby nikt nie straszył Odstępującego, że US się dowie, że podatek nie został odprowadzony. Specjalnie też określiłam datę, do kiedy było zakupione wyposażenie mieszkania (musi minąć pół roku od zakupu), żeby właśnie takowego podatku od odstępnego nie płacić.
Podatek płaci się tylko za różnicę między partycypacją wpłacaną, a partycypacją po waloryzacji. Czyli np. ktoś wpłacił 19400 zł, po kilku latach mieszkania wzrosła do kwoty 22400 to tylko od tych 3000 zł odprowadzamy 18% podatku. Dowiadywałam się wszystkiego w US więc informacje są od samych urzędników 🙂
Sama odstępuję mieszkanie, więc umowa którą podałam wyżej myślę, że jest kompletna i zawiera wszystkie potrzebne rzeczy. Ciężko skonstruować konkretną umowę, gdyż nie sprzedajemy tego mieszkania, nie jest ono naszą własnością i musi się w dużej mierze różnić od umowy kupna sprzedaży. Mam nadzieję, że pomogłam w niewielkim stopniu tym, którzy potrzebowali umowy i tym, którzy mieli takie przeboje jak ja z osobami zainteresowanymi Waszymi mieszkaniami czyli straszenie US 🙂 Pozdrawiam!