odp

#5072

Anonim

Wynika z ustawy ale nie ma przeciwwskazań żeby znalazła się również w umowie.

USTAWA
z dnia 26 października 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Art. 29a.
3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.