odp

#4435

Anonim

ustawa o o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

art. 29a ust:
3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.
4. W przypadku gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje z dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w ter-minie, o którym mowa w ust. 3.

Jeżeli jednak w umowie masz termin wcześniejszy to taki termin Ciebie obowiązuje. Jeżeli ze zwrotem będzie nadal ciężko to pozostaje tylko nakaz zapłaty.