cesja partycypacji

#1676

Anonim

Zgodnie z ustawą o niektórych formach……
TBS MARKI NIE MOŻE OGRANICZYĆ SWOBODY CEDOWANIA PARTYCYPACJI.
Art. 29. (52) 1. Pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a także osoby prawne mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań.
2. Pracodawcy, a także inne osoby, które zawarły z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań, mogą bez zgody towarzystwa dokonywać cesji uprawnień i obowiązków wynikających z tych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców.