Reply To: tbs bydgoszcz-bora komorowskiego 59

#21690

Agnieszka

Obrażanie danej osoby na forum internetowym może zostać zakwalifikowane także jako naruszenie dóbr osobistych, znajdujących się pod ochroną prawa cywilnego, w szczególności czci, na którą składają się: dobre imię (cześć zewnętrzna) i godność (cześć wewnętrzna). W takim przypadku przysługują środki ochrony przewidziane w art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego, obejmujące możliwość żądania od osoby, która dopuściła się naruszenia:- usunięcia skutków naruszenia naszej, w szczególności poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie- zadośćuczynienia pieniężnego- zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społecznyPozew określający żądanie i przedstawiający jego uzasadnienie należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która dopuściła się naruszenia dobra osobistego