VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji w Sosnowcu

W dniach 11-12 kwietnia 2011 r. w Sosnowcu odbędzie się VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji. Organizatorem Forum jest Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz Instytutem Gospodarki Nieruchomościami. Tematem będzie sytuacja mieszkaniowa postrzegana jako bariera rozwoju społeczno-gospodarczego z perspektywy kraju, regionu i społeczności lokalnych oraz wynikające z tego wyzwania dla Rządu i dla miast.

Forum odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego przy Alei Zwycięstwa 20. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej na stronie www.silesia.org.pl i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres kkalaga@silesia.org.pl lub faxem na nr 32 25 10 985 w terminie do dnia 6 kwietnia 2011 r.

Poniżej prezentujemy program Forum.

Data: 11-12 kwietnia 2011 r. (poniedziałek-wtorek)
Miejsce: Sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Aleja Zwycięstwa 20
Organizatorzy: Śląski Związek Gmin i Powiatów i Związek Miast Polskich
Partner: Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach
Patronat medialny: tbs24.pl

 

 

Dzień I

11 kwietnia 2011 r. (poniedziałek)

9.00-10.00 Rejestracja, kawa i herbata

10.00-10.10 Powitanie – p. Kazimierz Górski, Prezydent Sosnowca, Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, p. Andrzej Porawski, Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich

BLOK I: Mieszkalnictwo barierą rozwoju społeczno-gospodarczego

10.10-10.30 Raport na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce – p. …, Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach

10.30-10.50 Problematyka mieszkalnictwa w świetle „Diagnozy społecznej 2009” – p. dr Izabela Buchowicz, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Głowna Handlowa

10.50-11.10 Opinie Polaków o warunkach mieszkaniowych – p. prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa

11.10-11.30 Migracje Polaków – kierunki, motywacje, skutki – p. dr Agata Górny, Kierownik Zespołu Badawczego, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego

11.30-11.50 Funkcje mieszkaniowe miast polskich – p. Dagmara Mliczyńska-Hajda, Ekspert ds. rewitalizacji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji

11.50-12.10 Przerwa kawowa

12.10-13.10 Dyskusja panelowa: Mieszkalnictwo barierą rozwoju społeczno-gospodarczego

Moderator: p. Arkadiusz Borek, Prezes Zarządu, Instytut Gospodarki Nieruchomościami

Uczestnicy (w kolejności alfabetycznej):
p. prof. dr hab. Marek Bryx, Prorektor ds. rozwoju, Szkoła Główna Handlowa
p. Kazimierz Górski, Prezydent Sosnowca, Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
p. Dagmara Mliczyńska-Hajda, Ekspert ds. rewitalizacji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji
p. Andrzej Porawski, Dyrektor biura Związku Miast Polskich
p. prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz, Kierownik Zakładu Geografii Miast i Ludności, Polska Akademia Nauk

BLOK II: Rządowy program polityki mieszkaniowej

13.10-13.40 Strategia rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego – znaczenie z punktu widzenia kierunków rozwoju mieszkalnictwa – p. Michał Boni, Minister-Członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów

13.40-14.10 Założenia krajowej polityki miejskiej – wymiar warunków mieszkaniowych – p. Waldemar Sługocki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego / p. Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

14.10-14.40 Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku – prezentacja programu rządowego – p. Piotr Styczeń, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury

14.40-15.10 Obiad

15.10-16.10 Dyskusja panelowa: Diagnoza stanu mieszkalnictwa w Polsce a oferta programu polityki rządowej

Moderator: p. …

Uczestnicy (w kolejności alfabetycznej):
p. dr Andrzej Bratkowski, b. Minister gospodarki przestrzennej i budownictwa
p. dr Alina Muzioł-Węcławowicz, Bank Gospodarstwa Krajowego
p. Piotr Mync, b. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Prezes Zarządu,
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
p. Mieczysław Podmokły, III Zastępca Prezydenta Tychów
p. dr inż. Władysław Rydzik, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie

16.10-16.20 Propozycja deklaracji VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji w sprawie rządowego programu polityki mieszkaniowej – p. dr Ferdynand Morski, Dyrektor biura, Śląski Związek Gmin i Powiatów

BLOK III: Kierunki i dobre praktyki z zakresu polityki mieszkaniowej gmin

16.20-16.50 Mieszkaniowe zadania gmin – stan formalny i faktyczny – p. Kazimierz Górski, Prezydent Sosnowca, Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

16.50-17.20 Najem mieszkań komunalnych, ochrona lokatorów jako uwarunkowania lokalnej polityki mieszkaniowej – p. Maciej Lisicki, Zastępca Prezydenta Gdańska

17.20-17.30 Podsumowanie i zakończenie I Dnia VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji – p. dr Ferdynand Morski, Dyrektor biura, Śląski Związek Gmin i Powiatów

19.00 Kolacja
Miejsce: …

Dzień II

12 kwietnia 2011 r. (wtorek)

9.00-9.30 Rejestracja, kawa i herbata

9.30-9.50 Przyszłość Towarzystw Budownictwa Społecznego – p. Zdzisław Słabkowicz, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej TBS

9.50-10.10 Program mieszkań wspomaganych w działalności towarzystw budownictwa społecznego – praktyka Stargardzkiego TBS – p. Jadwiga Dąbrowska, Wiceprezes Zarządu Stargardzkiego TBS

10.10-10.30 Lokalne pomysły, potencjały i bariery w realizacji programów budownictwa socjalnego – p. Marek Kaszuba, Prezes Zarządu, Tyskie TBS Sp. z o. o.

10.30-10.50 Rola TBS w programowaniu i realizacji lokalnego programu rewitalizacji – p. Wiesław Źrebiec, Prezes Żagańskiego TBS w Żaganiu

10.50-11.35 Budownictwo socjalne i mieszkania chronione:
– p. Stanisław Kudroń, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa, Ministerstwo Infrastruktury
– p. Bogusław Białowąs, Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych, Bank Gospodarstwa Krajowego
– p. dr Radosław Cyran, Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

11.35-11.40 Przyjęcie przez uczestników deklaracji VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji w sprawie rządowego programu polityki mieszkaniowej – p. dr Ferdynand Morski, Dyrektor biura, Śląski Związek Gmin i Powiatów

11.40-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.20 Programy mieszkaniowe w lokalnym programie rewitalizacji – p. Ewa Kipta, Wydział Kultury, Urząd Miasta Lublin, Członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji

12.20-12.40 Mieszkania dla ludzi starszych jako problem miejskiej polityki mieszkaniowej – p. Hanna Skoczylas, Instytut Gospodarki Nieruchomościami

12.40-13.00 Przykład działań mieszkaniowych Miasta Gliwice – p. Andrzej Tomal, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny, Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

13.00-13.20 Rybnik w programie ONZ „LIVING PRACTICES” – p. Ewa Ryszka, Zastępca Prezydenta Rybnika

13.20-13.50 Obiad

BLOK IV: Finansowe aspekty rozwoju mieszkalnictwa

13.50-14.10 Wpływy budżetowe z inwestycji mieszkaniowych – p. dr inż. Władysław Rydzik, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie

14.10-14.30 Pozabudżetowe instrumenty finansowo-organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa – p. Arkadiusz Borek, Prezes Zarządu, Instytut Gospodarki Nieruchomościami

14.30-14.50 Partnerstwo publiczno-prywatne w mieszkalnictwie – przykład Miasta Bolesławiec – p. Wiesław Ogrodnik, Zastępca Prezydenta Bolesławca

14.50-15.10 Instrumenty prywatnego rynku finansowego na rzecz rozwoju sektora mieszkalnictwa – p. Dariusz Jeziorski, Dyrektor Zespołu Finansowania ds. Nieruchomości, PKO Bank Polski, Oddział Regionalny w Katowicach

15.10-15.20 Podsumowanie i zakończenie VI Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji – p. dr Ferdynand Morski, Dyrektor biura, Śląski Związek Gmin i Powiatów

Rate this post