Eksmisje do poprawki

Brak lokalu zastępczego dla eksmitowanego nie będzie już wstrzymywać wykonania orzeczenia o eksmisji. 4 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż artykuł kodeksu postępowania cywilnego nakazujący komornikowi wstrzymanie eksmisji z powodu braku lokalu zastępczego dla osoby eksmitowanej jest niezgodny z konstytucją.

Wniosek do TK w tej sprawie skierował Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego kierowane były skargi od osób, które miały wyrok orzekający eksmisję innej osoby z mieszkania, bez przyznania jej prawa do lokalu socjalnego. Przeszkodą w wykonaniu eksmisji był wymóg wstrzymania jej do czasu wskazania przez gminę pomieszczenia tymczasowego dla eksmitowanej osoby.

W ocenie TK przepis, regulujący zapewnienie pomieszczenia tymczasowego, jest nieprecyzyjny. Nie wiadomo, kto powinien w pierwszej kolejności takie pomieszczenie zapewnić, nie wynika z niego też, że powinna to być gmina. Przepis nie określa, na czym ma polegać tymczasowość przebywania w pomieszczeniu – tzn., kiedy dana osoba powinna je opuścić.

Trybunał uznał, że zaskarżony przepis jest niegodny z konstytucją także dlatego, że z powodu niewykonywania orzeczeń eksmisyjnych sądów cywilnych właściciele nie mogą korzystać ze swojego lokalu.

Jednocześnie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego odroczyli wykonanie wyroku na 12 miesięcy. Gdyby przepisy przestały obowiązywać już teraz, możliwa byłaby eksmisja na bruk. Trybunał zobowiązał Sejm do zmiany tych przepisów i precyzyjnego określenia warunków, jakie ma spełniać pomieszczenie tymczasowe.

W II połowie 2009 roku w Polsce było 4 tys. osób, które miały nakaz eksmisji, a nie były objęte szczególną ochroną (tzn. nie byli to m.in. emeryci, osoby bezrobotne, kobiety z dziećmi).

Rate this post