12 Konferencja Polski Rynek Nieruchomości

Budownictwo mieszkaniowe jest pochodną stanu gospodarki. Od kilku lat obserwujemy w Polsce sytuację, że przyrost liczby rozpoczętych budów w budownictwie mieszkaniowym, jest ściśle związany ze wzrostem PKB. Mieszkalnictwo korzysta ze spadku bezrobocia i wzrostu siły nabywczej, która przenosi się na większą zdolność kredytową nabywców lokali – powiedział 8 czerwca br. podsekretarz stanu Piotr Styczeń w Warszawie podczas 12 konferencji Polski Rynek Nieruchomości. Wiceminister prezentował przyjęty przez Sejm, 4 marca br. dokument „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku”.

Dokument przewiduje w ciągu najbliższych dziesięciu lat wzmocnienie działania na rzecz budownictwa socjalnego. Chodzi o tworzenie lokali socjalnych, noclegowni, domów dla bezdomnych (budowa, rozbudowa, przebudowa lub adaptacja istniejących już budynków, zakup lokali lub budynków mieszkalnych). Przygotowywany jest projekt ustawy, w którym określony ma być system realizacji budownictwa mieszkaniowego pod wynajem, z docelowym przeniesieniem własności na najemcę – formuła społecznych grup mieszkaniowych. Adresatami tej formy budownictwa będą osoby i rodziny posiadające dochody uniemożliwiające zaciągnięcie kredytu komercyjnego oraz osoby młode, zamierzające w przyszłości założyć rodzinę. Rozwiązania te mają zastąpić dotychczasowy program „Rodzina na swoim”.

W dokumencie określono kierunki zmian zasad regulujących rynek wynajmu mieszkań. Jednym z postulatów jest zmiana definicji mieszkaniowego zasobu gminy i publicznego zasobu mieszkaniowego. Gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego powinny mieć możliwość zawierania umów najmu lokali na czas określony. Będzie wprowadzona również zasada, że czynsz w publicznym zasobie mieszkaniowym powinien pokrywać co najmniej koszty utrzymania nieruchomości. Istotne zmiany mają objąć system dodatków mieszkaniowych. Przewiduje się, że odbiorcami tej formy pomocy będą wyłącznie lokatorzy, a nie jak obecnie właściciele domów i mieszkań, członkowie spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, ale posiadające spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego. Te propozycje znajdują się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

W programie konferencji przewidziano także dyskusje na temat źródeł finansowania przedsięwzięć deweloperskich, roszczeń odszkodowawczych inwestorów w stosunku do urzędów oraz konsekwencji prawnych wadliwości decyzji administracyjnych, przykładów rewitalizacji terenów poprzemysłowych i kolejowych w Katowicach, Wrocławiu i Warszawie oraz wykorzystania PPP w realizacji komercyjnych projektów deweloperskich. W konferencji uczestniczą deweloperzy i inwestorzy, reprezentanci firm zarządzających nieruchomościami i pośredniczących w obrocie nieruchomościami i doradcy inwestycyjni.

Rate this post