Wzór pisma o weryfikację ceny zakupionego mieszkania do urzędu skarbowego

Jak napisać wniosek o weryfikację wartości nieruchomości? Zakup nieruchomości rodzi po stronie nabywcy obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Opłatę wylicza się na podstawie wartości przedmiotu transakcji, co nie zawsze jest równoznaczne z ceną, którą nabywca zapłacił.

Jeśli okaże się, że cena nieruchomości została zaniżona – a co za tym idzie również kwota podatku PCC – Urząd Skarbowy może potraktować takie działanie podatnika jako nadużycie.

Wprowadzenie

wniosek-o-weryfikacje-wartosci-dzialki-wzorJak chronić się przed nieprzyjemnymi konsekwencjami wykrycia zaniżenia wartości nieruchomości? Najprostszy sposób to złożenie wniosku o weryfikację wartości działki czy mieszkania, którego wzór pobierzesz poniżej:

Wniosek o weryfikację wartości nieruchomości wzór

wniosek-o-weryfikacje-wartosci-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Wniosek o weryfikację wartości nieruchomości wzór

Wniosek o weryfikację wartości działki wzór

wniosek-o-weryfikacje-wartosci-dzialki-wzor

Wniosek o weryfikację wartości działki wzór

Jak wygląda zakup nieruchomości?

Wniosek o weryfikację wartości nieruchomości podatnik może złożyć do Urzędu Skarbowego jeszcze przed zakupem działki czy mieszkania. Umożliwi mu to odprowadzenie właściwej kwoty podatku od wartości nieruchomości nawet wtedy, kiedy faktycznie zapłaci za nią mniej.

Transakcja kupna-sprzedaży domu, działki czy lokalu odbywa się w obecności notariusza. Konieczne jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego, w której zawarte zostaną dane stron umowy, określenie przedmiotu umowy, a także cena sprzedaży.

Transakcja jest objęta obowiązkiem odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych, który z reguły za podatnika odprowadza notariusz.

Za podstawę wyliczenia kwoty podatku przyjmuje się kwotę zakupu, ale w przypadku gdy cena nieruchomości jest wyjątkowo okazjonalna, warto ustalić faktyczną wartość działki czy mieszkania i to od niej odprowadzić należny podatek.

Dlaczego ustalenie dokładnej wartości nieruchomości jest ważne?

Wniosek o ustalenie wartości nieruchomości składany do Urzędu Skarbowego ma na celu poznanie faktycznej wartości działki czy mieszkania. Nie zawsze jest ona bowiem zbieżna z ceną, którą proponuje kupującemu sprzedawca.

Niekiedy właścicielowi zależy na szybkiej sprzedaży, dlatego obniża cenę, aby znaleźć kupca, który gotowy jest podjąć błyskawiczną decyzję. Innym razem za niższą cenę nieruchomości odpowiada zły stan techniczny lokalu (wymagający remontu) lub jego niekorzystna lokalizacja.

Po co nabywcy wiedza na temat faktycznej wartości nieruchomości? Zawieranie umów kupna-sprzedaży wiąże się z obowiązkiem uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z chwilą dokonania czynności opodatkowanej nabywca przedmiotu, czyli kupujący, zostaje obciążony kosztami podatku PCC – stanowi on 2% wartości nieruchomości, a w praktyce 2% zapłaconej ceny (wskazanej w umowie kupna-sprzedaży).

Od kwoty ujętej w akcie notarialnym uzależniona jest zatem wysokość podatku, którą za podatnika odprowadzi notariusz.

Jeśli cena nieruchomości okaże się zaniżona, odpowiedzialność za jednoczesne zaniżenie kwoty należnego podatku spoczywa na nabywcy.

Aby uniknąć nieprzyjemności wynikających z wykrycia takiego naruszenia przez Urząd Skarbowy, warto więc jeszcze przed zawarciem umowy u notariusza złożyć do US wniosek o weryfikację wartości działki lub mieszkania.

Konsekwencje zaniżenia wartości nieruchomości

Weryfikacja wartości nieruchomości przez Urząd Skarbowy może mieć miejsce w ciągu 5 lat od daty transakcji kupna-sprzedaży. Po tym czasie należność podatkowa ulega przedawnieniu.

Proces weryfikacji wartości rynkowej nieruchomości polega na porównaniu ceny sprzedaży ujętej w akcie notarialnym z cenami podobnych nieruchomości w danej miejscowości. Co, jeśli okaże się, że kwoty te znacząco od siebie odbiegają?

Jeśli urząd stwierdzi, że zadeklarowana wartość nieruchomości odbiega od cen przeciętnych, wezwie podatnika do podwyższenia lub obniżenia podanej kwoty.

Jeśli nabywca nie zgodzi się z wyceną US, musi udowodnić swoją rację za pomocą wyceny obiektywnego rzeczoznawcy majątkowego. W przeciwnym razie – biegłego powoła urząd.

W przypadku, kiedy wartość nieruchomości okaże się zaniżona, Urząd Skarbowy poinformuje podatnika o dokonanej weryfikacji i wezwie go do dokonania zmian w deklaracji podatkowej.

Jeżeli nabywca nieruchomości zaakceptuje nową wycenę nieruchomości, może zapłacić jedynie koszt różnicy pomiędzy podatkiem, który już uiścił a tym, który należy się fiskusowi na podstawie nowych wyliczeń (wraz z odsetkami, które liczy się od dnia transakcji).

Gdy podatnik nie zgodzi się z wartością nieruchomości ustaloną przez US, powołany zostanie rzeczoznawca majątkowy. W sytuacji, kiedy ustali on, że cena nieruchomości podana w umowie kupna-sprzedaży była niższa o 33% lub więcej niż wartość nieruchomości, to podatnik:

 • poniesie koszt wyższego podatku PCC wraz z odsetkami,
 • poniesie koszt wynagrodzenia dla rzeczoznawcy majątkowego.

Koszty te będą tym wyższe, im później Urząd Skarbowy dokona weryfikacji i wykryje zaniżoną wartość nieruchomości.

Jak napisać wniosek o weryfikację wartości nieruchomości?

Na początku warto podkreślić, że pismo do Urząd Skarbowy o weryfikacja wartości nieruchomości może zostać pozostawione bez odpowiedzi. Fiskus nie ma bowiem obowiązku dokonania takiej weryfikacji na wniosek podatnika.

Lepiej jeśli pismo tego typu wpłynie do US przed dokonaniem transakcji kupna sprzedaży, ponieważ później będzie stanowiło dla urzędu sugestię, że mogło dojść do zaniżenia wartości nieruchomości.

Mimo wszystko im wcześniej fiskus dokona weryfikacji, tym lepiej dla podatnika (niższe koszty wynikające z naliczenia odsetek).

Aby przygotować prawidłowy wniosek w tej sprawie, można wypełnić gotowy wzór pisma o weryfikację ceny zakupionego mieszkania do Urzędu Skarbowego. W dokumencie należy wskazać, o jaką nieruchomość chodzi – podać jej adres, numer działki.

Jak uzasadnić niższą cenę nieruchomości?

W konflikcie z Urzędem Skarbowym podatnik nie jest całkowicie bezbronny. W przypadku wykrycia zaniżenia wartości nieruchomości może próbować uzasadnić atrakcyjną cenę zakupu w stosunku do obecnej wartości rynkowej.

Na obniżenie ceny zakupu działki czy mieszkania wpływa między innymi:

 • niski standard wykończenia,
 • zły stan techniczny ścian, podłóg, instalacji (wymagany remont),
 • słaba ochrona termoizolacyjna,
 • brak uzbrojenia działki.

Jeśli podatnik kupuje nieruchomość po okazyjnej cenie, wymagającą sporych inwestycji, powinien zadbać o to, aby jej dokładny opis (stanu technicznego) znalazł się w akcie notarialnym.

Później należy stworzyć także dokumentację potwierdzającą poniesione nakłady na remont i modernizację – czyli fotografie przed i po, opis prac remontowych, kopię umowy o roboty budowlane, np.:

Podsumowanie

Jeśli okaże się, że wartość nieruchomości określona w umowie kupna-sprzedaży mija się dość znacznie z wartością rynkową, US może wszcząć postępowanie podatkowe i wezwie podatnika do podwyższenia deklarowanej wartości nieruchomości w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania.

Dlatego wniosek o sprawdzenie wartości nieruchomości to sposób na uniknięcie konsekwencji podatkowych ze strony Urzędu Skarbowego. Wniosek można zastosować przy kupnie dowolnego rodzaju nieruchomości:

 • pola,
 • działki,
 • domu,
 • mieszkania,
 • lokalu użytkowego,
 • itd.

Jak wygląda weryfikacja wartości nieruchomości? Sprawdzenie wartości nieruchomości może odbyć się w ten sposób, że organ podatkowy może wezwać rzeczoznawcę podatkowego, by dokonał ocenę wartości zakupionego mieszkania, ale US może też podeprzeć się średnimi cenami w danym rejonie dla konkretnego rodzaju nieruchomości.

Weryfikacje ceny zakupionego mieszkania US może zatem przeprowadzić na 2 sposoby.

Podsumowując już: jeśli cena nieruchomości jest atrakcyjna, warto przed zakupem zdecydować się na weryfikację ceny zakupionej działki, mieszkania lub domu, aby uniknąć w przyszłości ewentualnych nieprzyjemności ze strony US.

Wniosek można złożyć w celu weryfikacji pobranego PCC przez US, ale też w procesie zakupu działki, mieszkania czy domu.

Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas wzór wniosku ułatwi Ci batalię z US!

Podobne tematy:

Rate this post
O Redakcja 423 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl