Umowa najmu lokalu mieszkalnego

 


 

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

Zawarta w dniu ……………………….. w ………………………………………………………………. pomiędzy

1. ……………………………….. legitymującym się dowodem osobistym nr…………………. wydanym przez ………………………………, zamieszkałym w ………………………………………………… przy ul. ……………………………………………………… zwanym w treści umowy „Wynajmującym”, a

2. ………………………………..legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………………. wydanym przez ………………………………., zamieszkałym w …………………………………………….. przy ul. ……………………………………………. zwanym w treści umowy „Najemcą”, o następującej treści:

§ 1.

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego na …………. piętrze (parterze) w budynku znajdującym się w ……………………………. przy ul. …………………………… nr …………., a składającego się ……….. z pokoi, kuchni, łazienki oraz …………………………………., o łącznej powierzchni …………………… m2.

§ 2.

1.    Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w§ 1 lokal wraz z urządzeniami (meble, sprzęt RTV, sprzęt gospodarstwa domowego).
2.    Wykaz urządzeń wymienionych w pkt. 1 oraz opis stanu technicznego ww. lokalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.    Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.

§ 3.

1.    Czynsz najmu strony ustalają w wysokości ………………… zł (słownie ………………………… ………………………………… złotych) miesięcznie.
2.    Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia ……………. każdego miesiąca do rąk Wynajmującego (przelewem na jego konto osobiste).

§ 4.

Strony ustalają, iż wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, przez czas trwania umowy, ponosić będzie Najemca.

§ 5.

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

§ 6.

Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 7.

1.    Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem wstanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.
2.    Najemca wpłaca kaucję w wysokości …………….ł (słownie …………………………………………. ……………………………………. złotych), która podlega zwrotowi po przekazaniu lokalu w stanie niepogorszonym Wynajmującemu.

§ 8.

Koniecznie sprawdź  Umowa cesji partycypacji

Umowa niniejsza zawarta została na czas (nieokreślony -wówczas każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia w terminie ………. ) określony do dnia …………………………………………. i po upływie tego okresu przestaje obowiązywać, bez uprzedniego wypowiedzenia.

§ 9.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu.

§ 10.

Koszty zawarcia umowy ponosi …………………………………………………………………………………..

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12.

Umowę sporządzono w …………. jednobrzmiących egzemplarzach, po ……………. dla każdej ze stron.

 

 

Wynajmujący                             Najemca

…………………                          …………………