Umowa darowizny partycypacji


 

 

UMOWA DAROWIZNY (CESJI POD TYTUŁEM DARMYM)
PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY O PARTYCYPACJĘ

 

 

zawarta w dniu ……………….. w ………………… pomiędzy:

1.    ……………………………………….. zamieszkałym w ………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym seria ……, nr ………… zwanym dalej Darczyńcą
a
2.     …………………………………………….. zamieszkałym w …………………………………, legitymującym się dowodem osobistym seria ….., nr ………., posiadającym następujący numer PESEL ……………………….., zwanym dalej Obdarowanym

§1.

1.    Darczyńca oświadcza, że w dniu ……………………  zawarł z TBS …………… z siedzibą w …………….  wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………….. zwanym dalej Towarzystwem Umowę o Partycypację nr ……………… zwaną dalej Umową o Partycypację.
2.    Darczyńca oświadcza, iż na podstawie zawartej Umowy o Partycypację przysługują mu określone w niej prawa i obowiązki majątkowe.
3.    Darczyńca oświadcza, iż zgodnie z treścią Umowy o Partycypację uprawniony jest do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy o Partycypację na osobę trzecią.
4.    Obdarowany oświadcza, iż znana jest mu treść Umowy o Partycypację wraz z jej wszelkimi zmianami. Umowa o Partycypację stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 2.

1.    Darczyńca oświadcza, iż niniejszym daruje (ceduje pod tytułem darmym) Obdarowanemu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy o Partycypację a Obdarowany oświadcza, iż darowiznę przyjmuje a tym samym wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy o Partycypację.
2.    Obdarowany zobowiązuje się do powiadomienia w stosownej formie i terminie TBS ………………. z siedzibą w ……………… o zawarciu niniejszej umowy oraz zobowiązuje się względem Niego do wykonywania wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy o Partycypację.
3.    Darczyńca oświadcza, iż w wyniku uczynionej darowizny nie przysługują mu już jakiekolwiek prawa i obowiązki z Umowy o Partycypację wobec czego nie będzie zgłaszał w tym zakresie jakichkolwiek roszczeń względem Obdarowanego jak i Towarzystwa.
4.    Darczyńca oświadcza, iż jest …………………………..* Obdarowanego w związku z czym zgodnie z treścią art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, niniejsza darowizna zwolniona jest od podatku od darowizn.

Koniecznie sprawdź  Umowa cesji partycypacji

 

§ 3.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny.

 

Darczyńca                                                Obdarowany

*należy wstawić jedną z wymienionych opcji: małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, siostrą, bratem, ojczymem, macochą