wykup

#5169

Anonim

Do wykup.
W obecnym stanie prawnym, szanse na wykup wynoszą 0,00%. Problemem są zapisy stanowiące, iż cały zysk ze sprzedaży mieszkania, TBS musi przekazać do BGK – do tzw funduszu dopłat – z którego BGK ma finansować dalszy rozwój budownictwa społecznego. Inaczej mówiąc TBS sprzedając mieszkania wyzbywa się majątku, nie otrzymując nic w zamian. W dodatku po przekształceniu budynków TBS we wspólnoty mieszkaniowe TBS-y utracą możliwość zarządu własnymi nieruchomościami, co przesądza o braku woli zarządów TBS-ów do sprzedaży mieszkań.
W przypadku uchwalenia noweli pozostawiającej TBS-om zysk ze sprzedaży mieszkań i pozwalającej dysponować nim we własnym zakresie bez ingerencji BGK (państwa), szanse na wykup wzrastają do 20, max 30%. W przypadku zapewnienia TBS-om zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi w których mają więcej niż 50% udziału szanse na wykup wyniosą najwyżej 49%.
Uważam, że nawet jeśli powyżej wymienione przeszkody zostaną usunięte, tylko nieliczne TBS-y zdecydują się na sprzedaż więcej niż 50% zasobu lokalowego, ponieważ oznacza to likwidację spółki, a żaden zarząd nie może działać na szkodę zarządzanej przez siebie firmy. Nie mniej mogą zaistnieć takie sytuacje, chociażby po to by sfinansować nowobudowane, nowocześniejsze obiekty mieszkalne.
Osobiście uważam (po dość dobrym zapoznaniu się z obecnym stanem faktycznym), że obecnie sprawa wykupu jest passe i nie warto w nią inwestować pieniędzy a tym bardziej energii. Zresztą po co zmieniać na gorsze coś, co chociaż złe, to ma się całkiem dobrze?:)