partycypacja-tata

#6096

Anonim

partycypantowi przysługuje prawo do wskazania osoby fizycznej do dnia 16.10.2033
2. w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron,w w tym gdy Partycypant w trakcie realizacji umowy rezygnuje z jej wykonania w całości lub w w części, TBS zwróci Partycypantowi dokonane przez niego wpłaty.
2. W razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy , przez TBS, z przyczyn leżących po stronie Partycypanta, albo rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Partycypanta, jednakże z przyczyn nie leżących po stronie TBS, w tym gdy Partycypant w trakcie realizacji umowy rezygnuje z jej wykonania w całości lub części- Partycypant zapłaci TBS, w terminie 14 dni od rozwiązania lub odstąpienia umowy, karę umowną w wysokości 3% kwoty partycypacji
3. W razie rozwiązania lub odstąpienia umowy przez Partycypanta, z przyczyn leżących po stronie TBS, albo rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez TBS, jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Partycypanta – TBS zapłaci Partycypantowi w terminie 14 dni od rozwiązania lub odstąpienia umowy, karę umowną w wysokości 3 % kwoty partycypacji