odp

#3582

Anonim

Przepis art. 4 ust. 1 nowelizacji przewiduje, że: „ Przepisy art. 19 ust. 2 pkt 1, ust. 2a-2d i ust. 10 oraz art. 29 i art. 29a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych objętych wnioskami wstępnymi o udzielenie kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, złożonymi z zachowaniem terminów określonych w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.”

A z tego wynika ze TBS ma racje niestety