odp

#4362

Anonim

zgodnie art. 30 ust. 3 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
„Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypa-dającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.”

zgodnie z zapisami art. 30 ust. 7
„W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez składających deklarację przechowywane w celu udostępnienia na żądanie towarzystwa, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.) dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych.”

na żądanie musisz udokumentować dochody – art. 7 ust. 13 powyższej ustawy
„Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji, o której mowa w ust. 1.”

a w jaki sposób udokumentować jak nie zeznaniem z US. Chyba że masz jakiś inny sposób.