odp

#3747

Anonim

„1. Osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą.

2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.

3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu”.

Jak zatem z powyższego wynika, wierzytelność najemcy z tytułu partycypacji w kosztach budowy powstaje dopiero z chwilą zakończenia najmu i opróżnienia lokalu, a zatem dopiero z tą chwilą w ogóle możliwe jest dokonanie jej zajęcia przez komornika. Zanim bowiem te okoliczności zaistnieją, kwota partycypacji jest własnością TBS, który z kolei jako niebędący Pańskim dłużnikiem nie może zostać objęty prowadzoną na Pana wniosek egzekucji przeciwko dłużniczce, przeciwko której uzyskał Pan tytuł wykonawczy.

całość: http://www.eporady24.pl/mieszkanie_w_tbs,pytania,4,83,6655.html