Reply To: Mieszkańcy TBS-ów z całej Polski – Warszawa Was potrzebuje

#24814

Partycypant

do: paulka69

nie wiem co prawda czy jest to ten sam link [link ze „spacjami”] ale mam nadzieje, że się przyda:

saos.org .pl/judgments/298569

jeden z ciekawszych fragmentów:
„W ocenie Sądu Rejonowego powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.Jako podstawę prawną Sąd ten wskazał art. 189 kpc i art. 509 § 1 kc. Wskazał, iż nie może budzić wątpliwości, że wierzytelność z umowy partycypacji z dnia 22 lipca 2004r. była zbywalna. W treści umowy jej strony nie wyłączyły prawa do przeniesienia wierzytelności w drodze cesji, nie wprowadziły również np. obowiązku uzyskania zgody pozwanej (…) Sp. z o.o. w M. na dokonanie takiej cesji. Również przepisy ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w brzmieniu tej ustawy obowiązującym w chwili zawierania umowy partycypacji nie wyłączały możliwości dokonania cesji wierzytelności z tego rodzaju umowy. Zmianę w tym zakresie do wskazanej ustawy wprowadziła ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213 poz. 2157). Stosownie jednak do treści art. 4 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej zmiana nie miała zastosowania do umów zawartych przed dniem 01 stycznia 2005r.”

  • This reply was modified 4 years, 3 months temu by  Redakcja.