Reply To: Dopisanie drugiego najemcy, a wysokość deklarowanego dochodu

#19575

Toldek

TBS nie rozwiąże umowy, jeśli w ciągu trzech okresów rozliczeniowych zarobki przekroczą górny pułap czynszu o 50% TBS, u gdy najemca wykaże w trzech kolejnych deklaracjach dochody
przekraczające wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2, 2a lub 3, w tym
w trzeciej deklaracji dochody przekraczające o 50% wysokość określoną odpowiednio
w ust. 1 pkt 2, 2a lub 3, towarzystwo wypowiada umowę najmu.